Visa allt om Nasdaq Technology AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 376 963 1 280 783 1 512 536 1 699 125 0 1 080 521 1 402 940 1 533 780 1 396 866 1 121 879
Övrig omsättning 834 944 744 962 780 645 285 547 1 527 844 598 011 207 267 180 665 145 907 148 787
Rörelseresultat (EBIT) -87 779 47 073 -23 821 85 685 4 470 349 551 153 725 314 437 293 801 257 403
Resultat efter finansnetto 469 645 529 571 290 637 1 663 061 366 031 478 520 120 888 364 311 371 751 410 572
Årets resultat 604 300 767 429 574 720 1 716 640 371 972 386 851 67 217 279 890 352 120 360 433
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 482 477 4 586 548 4 753 902 4 890 632 3 582 519 3 488 380 3 339 588 2 406 826 2 343 246 1 862 177
Omsättningstillgångar 1 297 688 1 704 768 1 489 787 1 092 167 809 478 484 276 446 270 479 517 557 037 571 113
Tillgångar 5 780 165 6 291 316 6 243 689 5 982 798 4 391 997 3 972 656 3 785 857 2 886 343 2 900 283 2 433 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 631 854 4 025 009 3 267 048 2 608 241 2 540 742 2 400 144 2 180 698 2 091 489 2 012 546 1 665 704
Obeskattade reserver 0 0 0 0 42 000 50 000 30 000 0 0 0
Avsättningar (tkr) 20 879 11 251 571 2 762 8 737 12 176 15 981 9 546 46 303 44 069
Långfristiga skulder 72 098 32 438 263 987 509 155 744 268 898 345 903 410 180 527 423 741 131 134
Kortfristiga skulder 1 055 334 2 222 618 2 712 083 2 862 640 1 056 250 611 992 655 769 604 781 417 693 592 382
Skulder och eget kapital 5 780 165 6 291 316 6 243 689 5 982 798 4 391 997 3 972 656 3 785 857 2 886 343 2 900 283 2 433 290
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 42 839 28 510 15 340 19 372 17 314 18 771 7 997 10 514 7 013 6 550
Varav tantiem till styrelse & VD 9 783 6 830 8 347 0 5 095 - 5 278 5 406 2 542 2 652
Löner till övriga anställda 590 713 554 456 558 203 363 444 345 382 310 813 299 490 302 962 263 430 230 591
Varav resultatlön till övriga anställda 4 578 16 037 - 0 - - - - 12 987 12 686
Sociala kostnader 325 339 288 904 255 134 151 107 141 422 120 445 135 219 149 402 138 398 128 830
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 750 000 235 618 157 200 0 200 000 0
Omsättning 2 211 907 2 025 745 2 293 181 1 984 672 1 527 844 1 678 532 1 610 207 1 714 445 1 542 773 1 270 666
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 846 819 776 584 547 579 573 553 501 491
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 628 1 564 1 949 2 909 - 1 866 2 448 2 774 2 788 2 285
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 150 1 065 1 079 1 019 989 846 822 875 862 776
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 149 601 270 279 189 940 378 364 146 196 465 742 286 290 464 128 408 338 350 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,51% -15,32% -10,98% - -100,00% -22,98% -8,53% 9,80% 24,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,03% 9,15% 6,75% 28,77% - 14,56% 6,66% 12,94% 12,88% 17,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,92% 44,94% 27,87% 101,32% - 53,54% 17,98% 24,34% 26,75% 37,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,60% -40,43% -80,81% -104,20% - -11,82% -14,93% -8,17% 9,98% -1,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,13% 63,98% 52,33% 43,60% 58,60% 61,40% 58,22% 72,46% 69,39% 68,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,96% 76,70% 54,93% 38,15% 76,64% 79,13% 68,05% 79,29% 133,36% 96,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!