Visa allt om Joka Produkter Aktiebolag
Visa allt om Joka Produkter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 696 743 859 731 1 433 1 108 1 080 914 985 959
Övrig omsättning - 2 813 1 3 1 1 1 1 62 30
Rörelseresultat (EBIT) 123 2 665 30 -23 76 44 129 42 48 -62
Resultat efter finansnetto 126 2 651 8 -46 49 20 111 22 23 -91
Årets resultat 98 1 983 8 -46 36 14 94 22 23 -91
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 315 361 406 451 360 320 337 353
Omsättningstillgångar 1 377 2 967 406 339 566 260 184 170 200 193
Tillgångar 1 377 2 967 721 700 972 711 544 490 536 545
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 609 2 212 228 220 265 229 215 121 100 76
Obeskattade reserver 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 394 408 408 364 35 68 71 163
Kortfristiga skulder 647 635 99 71 298 118 295 301 366 306
Skulder och eget kapital 1 377 2 967 721 700 972 711 544 490 536 545
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 191 144 79 84 193
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 174 148 148 355 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 0
Sociala kostnader 0 45 44 44 88 61 97 75 114 74
Utdelning till aktieägare 100 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 696 3 556 860 734 1 434 1 109 1 081 915 1 047 989
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 348 372 430 366 717 554 540 457 493 480
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 94 109 97 98 223 126 123 84 103 136
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 123 2 692 75 22 121 89 147 58 64 -42
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,33% -13,50% 17,51% -48,99% 29,33% 2,59% 18,16% -7,21% 2,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,08% 89,82% 4,16% -3,14% 7,82% 6,19% 23,71% 8,57% 8,96% -11,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,96% 358,68% 3,49% -3,01% 5,30% 3,97% 11,94% 4,60% 4,87% -6,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,00% 44,82% 48,43% 52,39% 52,27% 49,82% 49,17% 41,90% 44,47% 44,63%
Rörelsekapital/omsättning 104,89% 313,86% 35,74% 36,66% 18,70% 12,82% -10,28% -14,33% -16,85% -11,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,02% 77,71% 31,62% 31,43% 27,26% 32,21% 39,52% 24,69% 18,66% 13,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,13% 463,31% 352,53% 442,25% 173,15% 183,05% 45,42% 36,21% 39,62% 41,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...