Visa allt om INTERLIVING AB
Visa allt om INTERLIVING AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 0 0 1 629 102 563 95 328 59 368 77 741 72 940
Övrig omsättning 102 10 262 86 189 - 36 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 41 10 261 87 263 3 379 9 473 6 860 5 256 6 378
Resultat efter finansnetto 30 25 252 21 270 4 955 9 597 6 882 6 182 6 869
Årets resultat 21 6 144 6 12 141 89 629 2 711 1 541 3 273
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 580 4 600 4 600 0 5 697 6 884 7 128 1 868
Omsättningstillgångar 6 303 10 822 6 545 13 457 16 154 32 888 45 332 30 509 27 397 28 312
Tillgångar 6 303 10 822 12 125 18 057 20 754 32 888 51 029 37 393 34 525 30 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 303 10 782 9 638 14 632 14 620 14 478 14 389 15 760 13 049 11 508
Obeskattade reserver 0 0 1 050 1 810 2 990 2 920 4 360 5 150 4 050 2 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 40 1 437 1 615 3 144 15 490 32 280 16 483 17 426 16 372
Skulder och eget kapital 6 303 10 822 12 125 18 057 20 754 32 888 51 029 37 393 34 525 30 180
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 50 503 547 388 554 458
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 14 367 12 155 7 389 10 618 9 651
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 - 5 4 501 4 008 2 074 3 679 3 472
Utdelning till aktieägare 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 104 10 262 87 818 102 563 95 364 59 368 77 741 72 940
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - 0 49 42 39 39 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 2 093 2 270 1 522 1 993 1 971
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 395 395 254 383 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 10 261 87 263 5 461 10 772 7 736 5 489 6 659
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -99,84% -99,39% 7,59% 60,57% - 6,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,65% - - 0,66% 1,46% 15,11% 18,81% 18,41% 17,96% 22,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 050,00% - - 11 900,00% 48,01% 4,85% 10,07% 11,60% 7,97% 9,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - 100,00% 79,01% 41,91% 43,53% 44,12% 43,78% 42,69%
Rörelsekapital/omsättning 315 150,00% - - 1 184 200,00% 2 068,36% 16,96% 13,69% 23,63% 12,83% 16,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 99,63% 86,24% 88,85% 81,06% 50,57% 34,49% 52,30% 46,24% 43,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 27 055,00% 455,46% 833,25% 513,80% 212,32% 85,84% 98,31% 62,42% 72,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...