Visa allt om Pagina Group Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 19 232 33 094 56 740 48 225 63 506 68 505 48 605 46 454 52 527 56 091
Övrig omsättning 1 287 12 099 0 360 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 475 -3 960 -7 415 -934 -505 4 998 353 -245 -93 813
Resultat efter finansnetto 120 -4 189 -7 686 -1 127 -617 4 885 236 -507 -79 831
Årets resultat 120 -4 189 -7 398 5 1 2 907 98 381 -84 96
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 303 411 671 58 56 81 14 19 32 43
Omsättningstillgångar 11 728 15 423 28 177 28 435 22 301 25 274 16 620 18 642 18 703 20 373
Tillgångar 12 031 15 834 28 848 28 492 22 357 25 356 16 634 18 661 18 735 20 416
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 347 4 228 1 828 9 227 1 222 3 320 413 315 4 412 4 495
Obeskattade reserver 0 0 0 288 1 434 2 091 963 880 1 910 1 910
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 183 6 082 3 672 6 031 3 385 1 955 2 693 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 501 5 525 23 348 12 947 16 317 17 989 12 565 17 466 12 414 14 011
Skulder och eget kapital 12 031 15 834 28 848 28 492 22 357 25 356 16 634 18 661 18 735 20 416
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 995 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 187 2 890 3 775 3 382 4 483
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 443 1 166 1 653 1 944 1 772
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0
Omsättning 20 519 45 193 56 740 48 585 63 506 68 505 48 605 46 454 52 527 56 091
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 13 0 8 6 4 5 6 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 747 3 677 4 365 - 7 938 11 418 12 151 9 291 8 755 7 011
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 720 626 707 - 796 1 009 1 098 1 175 1 117 1 032
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 584 -3 820 -7 372 -920 -489 5 003 358 -232 -82 838
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,89% -41,67% 17,66% -24,06% -7,30% 40,94% 4,63% -11,56% -6,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,95% -25,01% -25,50% -3,27% -2,26% 19,72% 2,13% -1,29% -0,38% 4,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,47% -11,97% -12,97% -1,93% -0,80% 7,30% 0,73% -0,52% -0,14% 1,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,65% 0,56% 20,81% 23,61% 18,22% 22,34% 15,94% 18,96% 18,66% 22,23%
Rörelsekapital/omsättning 42,78% 29,91% 8,51% 32,12% 9,42% 10,63% 8,34% 2,53% 11,97% 11,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,13% 26,70% 6,34% 33,17% 10,47% 19,53% 7,00% 5,37% 31,06% 28,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,65% 181,77% 51,04% 94,75% 60,59% 76,90% 64,43% 57,48% 90,16% 91,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...