Visa allt om Mandrill AB
Visa allt om Mandrill AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 995 4 412 3 985 3 992 4 367 4 576 4 565 4 467 4 037 4 170
Övrig omsättning 60 61 65 63 127 39 39 39 97 47
Rörelseresultat (EBIT) 1 914 1 442 1 346 1 438 1 714 1 746 1 541 1 427 1 408 1 423
Resultat efter finansnetto 1 903 1 808 1 416 1 605 1 813 1 760 1 565 1 576 1 422 1 622
Årets resultat 1 318 1 287 1 046 1 195 942 944 875 920 670 878
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 790 3 894 7 606 7 694 4 762 4 484 4 591 332 383 78
Omsättningstillgångar 11 891 10 123 5 134 3 992 5 737 5 029 3 541 6 713 5 178 4 633
Tillgångar 15 680 14 017 12 741 11 686 10 499 9 513 8 131 7 045 5 561 4 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 870 10 551 9 264 8 718 7 523 6 581 6 121 5 246 4 325 3 855
Obeskattade reserver 3 026 2 831 2 685 2 625 2 542 2 020 1 571 1 198 836 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 784 634 791 342 434 912 440 601 399 456
Skulder och eget kapital 15 680 14 017 12 741 11 686 10 499 9 513 8 131 7 045 5 561 4 711
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 396 408 408 408 414
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 483 472 486 468 60 60 60 60 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 230 227 231 226 309 342 315 321 311
Utdelning till aktieägare 786 0 0 500 0 0 484 0 0 200
Omsättning 5 055 4 473 4 050 4 055 4 494 4 615 4 604 4 506 4 134 4 217
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 995 4 412 3 985 3 992 4 367 4 576 4 565 4 467 4 037 4 170
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 762 769 744 744 732 811 825 799 805 803
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 999 1 527 1 431 1 523 1 799 1 799 1 594 1 480 1 461 1 481
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,21% 10,72% -0,18% -8,59% -4,57% 0,24% 2,19% 10,65% -3,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,33% 13,08% 11,27% 13,79% 17,50% 19,39% 19,38% 22,51% 28,27% 34,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,72% 41,55% 36,04% 40,36% 42,07% 40,32% 34,52% 35,50% 38,94% 39,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 222,36% 215,07% 108,98% 91,43% 121,43% 89,97% 67,93% 136,83% 118,38% 100,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,75% 91,03% 89,15% 92,12% 89,50% 84,83% 89,52% 87,00% 88,60% 87,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 516,71% 1 596,69% 649,05% 1 167,25% 1 321,89% 551,43% 804,77% 1 116,97% 1 297,74% 1 016,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...