Visa allt om Cityträningen i Uppsala AB
Visa allt om Cityträningen i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 673 7 743 10 840 9 674 10 293 10 229 10 055 9 258 9 842 9 905
Övrig omsättning 54 227 20 808 - - 187 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 266 -1 757 1 083 -351 424 -25 933 182 1 542 1 878
Resultat efter finansnetto 254 -1 765 1 086 -341 441 -1 934 233 1 567 1 888
Årets resultat 338 -1 765 -20 -27 658 369 502 113 1 007 1 253
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 187 2 885 1 932 1 658 1 579 1 738 1 913 2 043 2 828 2 304
Omsättningstillgångar 799 1 776 2 085 2 446 2 928 3 394 3 348 2 470 2 641 2 607
Tillgångar 1 987 4 661 4 017 4 105 4 506 5 132 5 261 4 512 5 469 4 911
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 163 -889 877 1 297 1 948 1 666 1 796 1 294 2 082 1 575
Obeskattade reserver 0 84 84 414 724 1 190 1 706 1 466 1 401 1 248
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 310 430 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 824 5 155 2 626 2 394 1 833 2 277 1 758 1 752 1 986 2 088
Skulder och eget kapital 1 987 4 661 4 017 4 105 4 506 5 132 5 261 4 512 5 469 4 911
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 309 297 270 420 242 236
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 998 2 485 2 314 2 682 2 290 2 704 2 324 1 913 2 151 2 168
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 338 679 713 731 860 954 758 714 780 870
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 625 375 500 0 900 0
Omsättning 3 727 7 970 10 860 10 482 10 293 10 229 10 242 9 258 9 842 9 905
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 9 9 6 6 9 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 918 860 1 204 1 612 1 716 1 137 1 436 1 323 1 406 1 415
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 348 380 366 611 613 467 500 460 481 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 405 -1 367 1 298 -129 656 215 1 179 590 1 962 2 375
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,56% -28,57% 12,05% -6,01% 0,63% 1,73% 8,61% -5,93% -0,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,39% -37,40% 27,28% -8,28% 9,83% 0,00% 17,77% 5,34% 28,67% 38,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,24% -22,51% 10,11% -3,51% 4,30% 0,00% 9,30% 2,60% 15,93% 19,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,94% 92,72% 94,82% 88,47% 96,42% 96,46% 95,97% 95,45% 97,06% 95,63%
Rörelsekapital/omsättning -27,91% -43,64% -4,99% 0,54% 10,64% 10,92% 15,81% 7,76% 6,66% 5,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,20% -17,67% 23,46% 39,03% 55,07% 49,55% 58,04% 52,07% 56,51% 50,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,80% 34,10% 73,53% 96,87% 152,65% 145,23% 185,04% 135,27% 125,08% 120,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...