Visa allt om El-Otto i Kungälv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 111 966 97 168 116 211 196 205 119 747 119 771 105 010 108 637 114 563 68 072
Övrig omsättning 461 778 553 306 1 841 446 103 383 121 294
Rörelseresultat (EBIT) 13 318 9 297 18 434 22 235 16 565 23 143 17 473 18 596 12 822 9 954
Resultat efter finansnetto 17 717 11 067 21 343 20 993 17 331 20 832 24 316 20 686 13 924 11 326
Årets resultat 16 342 11 240 17 349 16 015 12 826 15 741 18 912 14 128 10 870 6 235
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 715 36 028 34 392 27 257 30 306 11 993 35 478 37 576 18 849 7 034
Omsättningstillgångar 81 357 73 208 72 944 92 630 77 503 79 567 63 156 37 949 38 018 66 722
Tillgångar 122 071 109 236 107 336 119 887 107 808 91 560 98 634 75 525 56 867 73 756
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 429 86 087 82 847 72 998 63 983 61 157 60 416 45 504 34 376 43 505
Obeskattade reserver 3 575 6 540 9 480 9 635 9 955 9 000 9 000 9 000 6 450 6 482
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 068 16 609 15 009 37 254 33 870 21 403 29 219 21 021 16 042 23 768
Skulder och eget kapital 122 071 109 236 107 336 119 887 107 808 91 560 98 634 75 525 56 867 73 756
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 309 1 220 1 202 1 155 1 216 1 214 1 191 1 327 1 874 1 887
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 253 25 067 28 240 28 580 25 059 24 718 23 266 21 046 19 723 21 724
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 945 9 851 11 748 11 663 10 482 9 818 8 756 7 685 7 999 7 862
Utdelning till aktieägare 8 000 8 000 8 000 7 500 7 000 10 000 15 000 4 000 3 000 20 000
Omsättning 112 427 97 946 116 764 196 511 121 588 120 217 105 113 109 020 114 684 68 366
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 64 62 67 67 64 66 63 55 53 62
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 749 1 567 1 734 2 928 1 871 1 815 1 667 1 975 2 162 1 098
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 621 586 623 628 582 548 537 554 564 510
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 157 10 238 19 278 23 131 17 479 24 041 18 364 19 473 13 888 11 212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,23% -16,39% -40,77% 63,85% -0,02% 14,06% -3,34% -5,17% 68,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,51% 10,13% 19,89% 18,55% 16,08% 25,29% 24,65% 27,39% 24,53% 15,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,82% 11,39% 18,37% 11,33% 14,47% 19,34% 23,16% 19,04% 12,18% 16,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,28% 51,57% 55,99% 35,81% 48,42% 53,77% 54,02% 56,60% 52,04% 29,77%
Rörelsekapital/omsättning 51,17% 58,25% 49,85% 28,22% 36,44% 48,56% 32,32% 15,58% 19,18% 63,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,64% 83,48% 84,07% 67,16% 66,55% 74,46% 68,37% 69,55% 69,30% 65,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 332,43% 433,67% 478,53% 245,23% 225,88% 367,43% 213,06% 175,12% 230,40% 276,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!