Visa allt om Validus Engineering AB
Visa allt om Validus Engineering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 43 739 41 200 47 288 47 829 55 587 56 325 43 304 27 930 23 015 25 490
Övrig omsättning 609 - 476 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 738 5 953 7 530 5 747 9 758 15 534 9 415 3 297 2 243 4 002
Resultat efter finansnetto 9 746 5 969 7 530 5 750 9 749 15 478 9 302 3 212 2 177 3 965
Årets resultat 1 2 1 47 5 340 11 372 6 823 2 337 1 518 3 331
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 503 404 1 522 2 787 3 909 3 616 4 260 2 162 771 1 642
Omsättningstillgångar 22 888 20 260 22 159 17 994 23 143 22 977 14 399 10 131 6 446 7 372
Tillgångar 23 391 20 664 23 681 20 781 27 052 26 593 18 658 12 294 7 217 9 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 624 2 623 2 621 4 621 10 574 13 433 2 062 1 135 788 782
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 460 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 579 3 330 0 32
Kortfristiga skulder 20 766 18 041 21 060 16 161 14 018 13 159 14 018 7 829 6 429 8 200
Skulder och eget kapital 23 391 20 664 23 681 20 781 27 052 26 593 18 658 12 294 7 217 9 015
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 8 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 12 280 13 077 13 297 14 316 15 099 13 160 10 271 7 390 7 427 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 4 854 5 130 4 981 5 487 6 113 4 053 3 670 2 513 2 528 2 749
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 6 000 8 200 0 0 0 0
Omsättning 44 348 41 200 47 764 47 829 55 587 56 325 43 304 27 930 23 015 25 490
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 26 31 34 35 34 25 19 19 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 682 1 585 1 525 1 407 1 588 1 657 1 732 1 470 1 211 1 062
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 663 706 597 587 614 554 573 533 537 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 051 7 071 9 201 7 658 12 063 17 624 11 199 3 882 3 114 4 896
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,16% -12,87% -1,13% -13,96% -1,31% 30,07% 55,04% 21,36% -9,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,67% 28,89% 31,80% 27,67% 36,08% 58,41% 50,50% 26,90% 31,27% 44,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,28% 14,49% 15,92% 12,02% 17,56% 27,58% 21,76% 11,84% 9,81% 15,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,85% 5,39% 2,32% 3,83% 16,42% 17,43% 0,88% 8,24% 0,07% -3,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,22% 12,69% 11,07% 22,24% 45,79% 50,51% 11,05% 9,23% 10,92% 8,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,22% 112,30% 105,22% 111,34% 165,09% 174,61% 102,72% 129,40% 100,26% 89,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...