Visa allt om Ekviken Entreprenad AB
Visa allt om Ekviken Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 3 857 2 088 2 354 2 597 2 878 2 344 2 248 1 289 1 566 2 246
Övrig omsättning 434 817 - - 512 - - - - 1 004
Rörelseresultat (EBIT) 1 123 -75 52 324 809 442 432 85 104 1 201
Resultat efter finansnetto 1 037 -106 -5 201 750 350 358 35 10 1 170
Årets resultat 806 258 29 306 108 108 22 22 20 138
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 125 5 259 4 683 4 909 5 157 2 943 3 286 3 018 3 441 1 730
Omsättningstillgångar 1 844 1 134 1 394 1 746 1 706 804 723 397 787 1 446
Tillgångar 6 969 6 393 6 077 6 655 6 863 3 747 4 009 3 415 4 228 3 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 062 1 256 998 969 664 556 447 426 404 384
Obeskattade reserver 1 579 1 580 2 030 2 080 2 273 1 672 1 472 1 151 1 151 1 173
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 077 2 348 2 137 2 554 2 744 854 1 214 1 327 1 874 1 092
Kortfristiga skulder 1 251 1 209 913 1 053 1 183 666 875 511 800 528
Skulder och eget kapital 6 969 6 393 6 077 6 655 6 863 3 747 4 009 3 415 4 228 3 176
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 360 360 360 360 0 200 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 200 -
Löner till övriga anställda - 360 360 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 163 170 160 167 167 167 57 125 156
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 291 2 905 2 354 2 597 3 390 2 344 2 248 1 289 1 566 3 250
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 857 2 088 2 354 2 597 2 878 2 344 2 248 1 289 1 566 2 246
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 535 530 537 522 527 538 535 70 331 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 146 1 266 763 998 1 311 935 901 509 493 1 470
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 84,72% -11,30% -9,36% -9,76% 22,78% 4,27% 74,40% -17,69% -30,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,11% -0,34% 1,23% 4,90% 11,80% 11,82% 10,78% 2,49% 2,46% 37,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,12% -1,05% 3,19% 12,55% 28,14% 18,90% 19,22% 6,59% 6,64% 53,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,05% 61,97% 69,20% 70,97% 61,74% 77,09% 75,27% 62,99% 71,46% 57,52%
Rörelsekapital/omsättning 15,37% -3,59% 20,43% 26,68% 18,17% 5,89% -6,76% -8,84% -0,83% 40,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,26% 38,92% 42,48% 38,94% 34,08% 47,73% 38,21% 37,31% 29,16% 38,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,40% 93,80% 152,68% 165,81% 144,21% 120,72% 82,63% 77,69% 98,38% 273,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...