Visa allt om Jönsson & Englunds i Niemisel AB
Visa allt om Jönsson & Englunds i Niemisel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 13 496 13 409 12 297 10 566 11 752 9 301 8 879 7 386 6 460 5 253
Övrig omsättning 86 253 - - 731 45 - 224 173 889
Rörelseresultat (EBIT) 1 185 1 178 1 691 559 2 539 1 274 769 822 317 1 419
Resultat efter finansnetto 1 091 1 065 1 555 425 2 441 1 229 727 734 191 1 366
Årets resultat 590 692 969 595 853 898 589 410 138 135
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 121 8 117 7 406 6 913 6 788 3 732 4 243 4 257 4 405 4 139
Omsättningstillgångar 4 530 3 623 4 129 3 298 3 117 2 806 2 534 2 583 2 314 2 101
Tillgångar 13 651 11 740 11 535 10 211 9 905 6 538 6 777 6 840 6 719 6 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 819 2 829 2 737 2 168 1 973 1 720 1 422 1 058 838 867
Obeskattade reserver 3 803 3 478 3 311 3 008 3 401 2 130 2 128 2 203 2 041 2 044
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 532 2 919 2 973 2 573 2 061 161 1 530 1 791 2 523 2 132
Kortfristiga skulder 4 498 2 514 2 515 2 462 2 469 2 527 1 697 1 789 1 318 1 195
Skulder och eget kapital 13 651 11 740 11 535 10 211 9 905 6 538 6 777 6 840 6 719 6 240
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 405 400 410 325 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 437 2 396 2 111 2 027 2 093 1 217 1 028 744 600 384
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 775 682 566 559 538 406 392 364 318 247
Utdelning till aktieägare 600 600 600 400 400 600 600 225 190 168
Omsättning 13 582 13 662 12 297 10 566 12 483 9 346 8 879 7 610 6 633 6 142
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 7 6 6 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 687 1 916 1 757 1 509 1 679 1 550 1 480 1 477 1 615 1 751
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 410 445 381 372 373 342 305 305 318 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 740 3 389 3 666 2 696 4 353 2 802 2 208 2 126 1 492 2 181
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,65% 9,04% 16,38% -10,09% 26,35% 4,75% 20,21% 14,33% 22,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,69% 10,04% 14,69% 5,49% 25,71% 19,49% 11,35% 12,09% 4,75% 22,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,79% 8,79% 13,78% 5,31% 21,67% 13,70% 8,66% 11,20% 4,94% 27,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,24% 8,27% 13,13% 7,91% 5,51% 3,00% 9,43% 10,75% 15,42% 17,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,38% 47,20% 46,12% 42,94% 45,23% 50,32% 44,12% 38,66% 34,34% 37,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,71% 144,11% 164,17% 133,96% 126,25% 111,04% 149,32% 144,38% 175,57% 175,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...