Visa allt om Aktiebolaget Avesta Smådjursklinik
Visa allt om Aktiebolaget Avesta Smådjursklinik

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 243 3 025 2 917 2 795 3 167 2 887 2 995 2 725 2 318 2 344
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 421 473 432 400 292 197 210 149 254 81
Resultat efter finansnetto 421 473 434 403 342 199 210 149 254 81
Årets resultat 246 336 347 234 202 143 152 107 179 55
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 86 122 161 202 251 19 32 21 48 98
Omsättningstillgångar 1 250 1 076 1 056 977 728 896 879 826 756 596
Tillgångar 1 335 1 198 1 217 1 179 979 915 912 846 804 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 613 592 756 709 600 538 520 494 506 417
Obeskattade reserver 302 198 157 169 67 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 421 409 305 300 312 377 392 353 298 276
Skulder och eget kapital 1 335 1 198 1 217 1 179 979 915 912 846 804 694
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 246 247 223 235 233 233
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 806 801 778 804 708 743 646 419 563
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 292 281 281 405 428 434 402 326 352
Utdelning till aktieägare 160 225 500 300 125 140 125 125 120 90
Omsättning 3 243 3 025 2 917 2 795 3 167 2 887 2 995 2 725 2 318 2 344
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 811 756 729 932 792 722 749 681 773 781
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 341 289 278 362 369 354 364 333 333 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 478 529 490 456 304 210 230 177 304 134
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,21% 3,70% 4,36% -11,75% 9,70% -3,61% 9,91% 17,56% -1,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,54% 39,48% 35,66% 34,18% 34,83% 21,64% 23,03% 17,61% 31,59% 11,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,98% 15,64% 14,88% 14,42% 10,77% 6,86% 7,01% 5,47% 10,96% 3,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,74% 66,08% 64,48% 63,69% 64,04% 64,81% 68,08% 68,62% 69,89% 71,20%
Rörelsekapital/omsättning 25,56% 22,05% 25,75% 24,22% 13,14% 17,98% 16,26% 17,36% 19,76% 13,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,56% 62,31% 72,18% 71,32% 66,33% 58,80% 57,02% 58,39% 62,94% 60,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 265,08% 233,74% 318,69% 297,00% 207,69% 215,38% 203,57% 217,00% 236,24% 200,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...