Visa allt om AV-Line Aktiebolag
Visa allt om AV-Line Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 52 718 46 538 40 967 39 677 43 024 39 093 35 808 23 988 27 519 23 180
Övrig omsättning 333 10 - 322 44 - - - 118 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 351 2 890 -1 516 1 887 1 880 3 667 3 932 5 146 4 782 3 509
Resultat efter finansnetto 3 507 3 395 -490 2 102 2 686 3 769 3 789 5 309 4 799 3 668
Årets resultat 1 811 3 426 822 2 039 670 2 557 3 054 4 137 3 199 1 557
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 691 1 713 689 2 981 2 736 2 202 2 180 3 557 678 590
Omsättningstillgångar 17 195 20 704 19 745 23 092 22 270 20 643 19 301 14 384 13 687 13 451
Tillgångar 17 886 22 416 20 434 26 073 25 006 22 845 21 481 17 940 14 365 14 042
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 312 13 500 12 075 16 252 14 713 14 343 13 286 10 232 6 596 4 397
Obeskattade reserver 99 394 1 241 2 861 3 522 3 203 3 392 4 011 4 380 4 141
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0
Långfristiga skulder 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 475 7 951 7 117 6 960 6 770 5 298 4 383 3 698 3 390 5 504
Skulder och eget kapital 17 886 22 416 20 434 26 073 25 006 22 845 21 481 17 940 14 365 14 042
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 1 948 1 963 2 654 1 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 040 13 677 12 819 13 000 11 472 9 186 5 448 3 612 2 093 3 061
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 5 594 5 436 4 656 5 445 4 406 4 257 3 923 2 122 1 802 2 155
Utdelning till aktieägare 0 5 000 2 000 5 000 500 300 1 500 0 500 1 000
Omsättning 53 051 46 548 40 967 39 999 43 068 39 093 35 808 23 988 27 637 23 180
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 32 34 33 33 27 21 15 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 883 1 454 1 205 1 202 1 304 1 448 1 705 1 599 2 293 1 783
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 678 617 538 579 506 527 565 540 556 633
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 806 3 150 -1 222 2 184 2 199 3 906 4 210 5 424 4 841 3 568
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,28% 13,60% 3,25% -7,78% 10,06% 9,17% 49,27% -12,83% 18,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,67% 15,15% -1,29% 8,06% 10,97% 16,52% 18,39% 29,62% 34,08% 26,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,67% 7,30% -0,64% 5,30% 6,38% 9,65% 11,03% 22,15% 17,79% 15,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,57% 58,21% 54,78% 62,29% 53,10% 55,64% 53,26% 75,74% 63,50% 52,02%
Rörelsekapital/omsättning 18,44% 27,40% 30,82% 40,66% 36,03% 39,25% 41,66% 44,55% 37,42% 34,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,09% 61,60% 63,83% 70,89% 69,22% 73,12% 73,49% 73,51% 67,87% 52,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 229,34% 257,43% 277,43% 331,78% 328,95% 389,64% 440,36% 388,97% 403,75% 242,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...