Visa allt om Aon Sweden AB
Visa allt om Aon Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12
Nettoomsättning 245 168 262 732 262 660 276 122 276 052 292 658 274 302 243 159 235 084 229 092
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 9 525 -28 706 -2 694 -10 461 29 607 23 313 23 045 16 148 10 169 -10 892
Resultat efter finansnetto 11 238 -27 947 -3 928 -9 894 29 659 26 286 27 396 25 885 9 768 -10 566
Årets resultat 3 394 -13 456 -6 745 -13 877 17 896 13 885 17 166 21 310 6 916 -9 095
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 092 47 009 72 995 80 830 83 853 77 848 70 675 60 997 63 470 50 028
Omsättningstillgångar 241 578 273 543 213 056 310 630 152 521 153 568 134 962 176 211 87 080 119 245
Tillgångar 280 670 320 551 286 051 391 460 236 374 231 416 205 637 237 208 - 169 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 471 9 077 22 533 29 277 40 533 35 137 36 252 36 087 14 776 7 860
Obeskattade reserver 24 670 20 959 38 105 40 687 38 805 31 705 20 086 15 072 15 248 15 403
Avsättningar (tkr) 9 746 11 919 12 255 11 947 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 342 0 0 0 3 500 3 500 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 233 441 278 596 213 158 309 549 153 538 161 074 149 299 186 049 120 866 146 010
Skulder och eget kapital 280 670 320 551 286 051 391 460 236 374 231 416 205 637 237 208 - 169 273
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 *
2008-12
Löner till styrelse & VD 8 184 7 500 8 825 6 968 5 772 5 433 5 721 5 606 4 869 7 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 1 045 2 020 1 113 1 020 494 753
Löner till övriga anställda 104 468 110 879 107 591 123 982 115 788 109 500 99 985 91 803 90 541 92 905
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 56 239 59 659 56 519 59 173 55 433 56 222 52 864 49 378 48 691 48 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 12 500 15 000 17 000 0 0
Omsättning 245 168 262 732 262 660 276 122 276 052 292 658 274 302 243 159 235 084 229 092
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 166 169 201 200 202 213 187 185 177 180
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 477 1 555 1 307 1 381 1 367 1 374 1 467 1 314 1 328 1 273
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 037 1 091 889 977 890 835 876 828 845 868
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 739 -277 14 360 7 005 39 002 31 976 27 004 20 082 13 861 -6 874
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,69% 0,03% -4,88% 0,03% -5,67% 6,69% 12,81% 3,43% 2,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,23% -8,39% -0,87% -2,37% 12,71% 11,56% 13,80% 11,05% - -5,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,85% -10,24% -0,94% -3,36% 10,88% 9,14% 10,34% 10,78% 4,36% -4,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,32% -1,92% -0,04% 0,39% -0,37% -2,56% -5,23% -4,05% -14,37% -11,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,30% 7,93% 18,27% 15,59% 29,95% 25,28% 24,83% 19,90% - 11,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,49% 98,19% 99,95% 100,35% 99,34% 95,34% 90,40% 94,71% 72,05% 81,67%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...