Visa allt om Edinit AB
Visa allt om Edinit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 37 261 36 729 34 677 33 246 33 633 38 580 39 067 41 096 39 878 42 449
Övrig omsättning 601 340 103 4 20 1 301 795 100 51 518
Rörelseresultat (EBIT) 1 597 -1 011 -4 150 -3 912 -3 675 5 442 3 428 1 538 4 191 2 157
Resultat efter finansnetto 1 595 -1 064 -4 184 -3 905 -3 547 5 576 3 406 1 700 4 463 2 252
Årets resultat 922 85 116 2 573 -2 947 3 255 1 893 931 2 322 1 128
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 453 11 616 11 930 7 262 1 783 400 1 085 1 861 2 733 1 363
Omsättningstillgångar 6 177 4 934 5 933 8 901 14 930 21 344 17 945 16 165 16 495 15 033
Tillgångar 18 630 16 549 17 864 16 164 16 712 21 744 19 030 18 026 19 228 16 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 921 11 999 11 913 11 797 9 224 12 171 8 916 7 023 6 092 3 770
Obeskattade reserver 400 0 0 200 4 178 4 778 3 678 2 881 2 541 1 331
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 308 4 550 5 950 4 166 3 310 4 795 6 436 8 121 10 595 11 295
Skulder och eget kapital 18 630 16 549 17 864 16 164 16 712 21 744 19 030 18 026 19 228 16 396
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 737 472 686 600 606
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 569 12 931 12 071 10 706 9 811 8 920 9 827 10 121 8 988 10 022
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 858 4 908 4 330 3 951 3 777 3 360 3 790 3 598 3 338 7 769
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 862 37 069 34 780 33 250 33 653 39 881 39 862 41 196 39 929 42 967
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 40 40 37 35 32 36 36 33 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 932 918 867 899 961 1 206 1 085 1 142 1 208 1 415
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 439 457 416 403 393 411 396 424 401 617
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 969 -662 -3 806 -3 577 -2 814 6 020 4 204 2 457 5 132 2 712
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,45% 5,92% 4,30% -1,15% -12,82% -1,25% -4,94% 3,05% -6,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,58% -6,11% -23,23% -24,15% -21,22% 25,66% 18,12% 9,44% 23,26% 13,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,29% -2,75% -11,96% -11,74% -10,54% 14,46% 8,83% 4,14% 11,21% 5,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,33% 1,05% -0,05% 14,24% 34,55% 42,90% 29,46% 19,57% 14,80% 8,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,03% 72,51% 66,69% 73,90% 73,62% 72,17% 61,10% 50,47% 41,20% 28,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,37% 108,44% 99,71% 213,66% 451,06% 445,13% 278,82% 199,05% 155,69% 133,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...