Visa allt om Jefast AB
Visa allt om Jefast AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 350 7 589 5 921 1 072 1 147 1 300 1 433 1 360 1 135 2 940
Övrig omsättning 2 - - - - - - - 15 904 1 354
Rörelseresultat (EBIT) -6 282 -1 084 -1 199 -5 758 -4 686 -5 853 -5 484 -7 202 11 226 -13 137
Resultat efter finansnetto -6 795 -1 468 3 244 -6 488 21 810 -11 828 3 437 -7 083 -1 949 269 633
Årets resultat -5 195 3 213 9 258 -8 214 21 753 -1 563 13 302 -1 595 -6 123 267 283
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 555 032 373 609 331 726 303 287 309 058 263 767 300 445 277 999 269 971 211 896
Omsättningstillgångar 7 389 179 933 4 613 1 564 2 182 33 304 1 194 1 292 6 887 84 340
Tillgångar 562 421 553 542 336 340 304 851 311 240 297 071 301 639 279 291 276 858 296 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 254 446 259 641 281 428 273 000 281 214 259 460 261 023 247 721 249 316 281 092
Obeskattade reserver 550 2 323 892 0 0 548 548 0 0 0
Avsättningar (tkr) 685 697 720 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 302 981 285 700 49 117 30 269 28 267 31 430 32 383 25 292 8 550 12 500
Kortfristiga skulder 3 759 5 182 4 182 1 582 1 760 5 633 7 685 6 278 18 992 2 644
Skulder och eget kapital 562 421 553 542 336 340 304 851 311 240 297 071 301 639 279 291 276 858 296 236
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 997 - 0 - - - 0 702 697 610
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 296 3 323 2 342 2 778 2 223 2 457 2 511 1 924 1 477 1 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 811 1 755 1 265 1 356 998 1 118 1 119 1 217 867 877
Utdelning till aktieägare 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 7 352 7 589 5 921 1 072 1 147 1 300 1 433 1 360 17 039 4 294
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 7 7 8 7 8 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 050 949 846 153 143 186 179 227 227 588
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 729 635 515 591 - 493 422 670 625 573
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 939 -750 -888 -5 535 -4 467 -5 717 -5 353 -7 084 11 353 -13 137
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,15% 28,17% 452,33% -6,54% -11,77% -9,28% 5,37% 19,82% -61,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,15% -0,08% 1,31% -1,99% 7,15% -3,87% 1,27% -2,50% -0,05% 91,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -87,62% -6,09% 74,45% -566,98% 1 940,63% -883,85% 266,64% -513,60% -11,54% 9 213,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,06% 88,98% 83,87% 39,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,39% 2 302,69% 7,28% -1,68% 36,79% 2 128,54% -452,97% -366,62% -1 066,52% 2 778,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,32% 47,23% 83,88% 89,55% 90,35% 87,48% 86,67% 88,70% 90,05% 94,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,57% 3 472,27% 110,31% 98,86% 123,98% 591,23% 15,54% 20,58% 36,26% 3 189,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...