Visa allt om Assars Industri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 37 466 36 241 32 751 31 061 30 746 32 874 30 693 12 351 26 174 28 796
Övrig omsättning 224 101 182 832 25 263 21 218 0 51
Rörelseresultat (EBIT) 1 145 2 141 1 183 245 2 682 727 1 293 91 1 664 3 140
Resultat efter finansnetto 1 145 2 141 1 183 246 2 684 704 1 246 74 1 596 2 956
Årets resultat 1 358 804 1 101 6 2 036 1 122 1 209 82 1 285 2 489
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 683 21 366 11 339 11 965 10 801 11 992 13 563 13 480 14 208 15 804
Omsättningstillgångar 12 537 13 547 12 000 10 113 12 952 9 738 9 727 8 120 7 738 9 174
Tillgångar 32 220 34 913 23 339 22 078 23 753 21 730 23 290 21 600 21 946 24 978
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 709 13 351 12 547 11 446 13 440 11 404 10 282 9 073 8 991 7 706
Obeskattade reserver 5 366 5 965 4 857 5 092 4 862 4 836 5 590 5 903 5 953 6 112
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 145 7 597 5 935 5 540 5 451 5 490 7 418 6 624 7 002 11 160
Skulder och eget kapital 32 220 34 913 23 339 22 078 23 753 21 730 23 290 21 600 21 946 24 978
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 8 217 9 855 8 792 3 990 7 560 7 716
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 2 966 3 300 2 882 1 276 2 168 2 272
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0
Omsättning 37 690 36 342 32 933 31 893 30 771 33 137 30 714 12 569 26 174 28 847
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 32 30 30 27 27 32 27 25 25 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 171 1 208 1 092 1 150 1 139 1 027 1 137 494 1 047 1 152
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 495 472 461 422 411 432 211 395 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 217 4 121 2 966 1 956 4 368 2 408 2 922 907 3 345 5 035
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,38% 10,66% 5,44% 1,02% -6,47% 7,11% 148,51% - -9,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,55% 6,13% 5,07% 1,11% 11,30% 3,38% 5,61% 0,48% 7,75% 12,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,06% 5,91% 3,61% 0,79% 8,73% 2,24% 4,26% 0,84% 6,49% 11,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,11% 74,23% 69,80% 65,22% 69,14% 68,95% 67,47% 71,67% 71,45% 69,71%
Rörelsekapital/omsättning 17,06% 16,42% 18,52% 14,72% 24,40% 12,92% 7,52% 12,11% 2,81% -6,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,43% 51,57% 69,99% 69,83% 72,55% 69,84% 62,87% 62,15% 60,96% 48,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,99% 145,02% 153,56% 128,05% 187,07% 131,18% 103,73% 97,31% 85,65% 70,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...