Visa allt om Tryckeri Aktiebolaget Etiketten
Visa allt om Tryckeri Aktiebolaget Etiketten

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 12 364 16 406 16 387 16 548 14 614 15 500 14 924 13 968 14 681 16 179
Övrig omsättning 3 594 201 204 90 591 - 151 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 919 403 849 794 1 204 1 303 1 478 274 -139 82
Resultat efter finansnetto 1 921 408 877 808 1 208 1 333 1 498 269 -106 119
Årets resultat 1 350 299 502 466 1 167 840 1 101 239 24 99
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 227 274 328 383 756 883 1 052 1 265 1 510
Omsättningstillgångar 6 722 5 746 6 400 6 658 6 728 6 016 7 750 5 904 5 282 6 011
Tillgångar 6 722 5 973 6 675 6 985 7 111 6 772 8 633 6 956 6 547 7 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 244 2 894 2 595 2 593 2 127 960 3 381 2 281 2 042 2 018
Obeskattade reserver 1 376 1 166 1 143 916 710 886 550 550 600 730
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 300 300 300 300 364
Kortfristiga skulder 1 102 1 913 2 937 3 476 4 274 4 626 4 402 3 825 3 605 4 410
Skulder och eget kapital 6 722 5 973 6 675 6 985 7 111 6 772 8 633 6 956 6 547 7 522
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 679 593 736 730 809
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 129 3 654 3 709 3 658 3 512 2 748 2 629 2 576 3 254 3 542
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 223 1 435 1 480 1 666 1 656 1 660 1 450 1 486 1 909 1 856
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 500 0 0 3 261 0 0 0
Omsättning 15 958 16 607 16 591 16 638 15 205 15 500 15 075 13 968 14 681 16 179
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 10 10 10 10 10 10 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 766 1 823 1 639 1 655 1 461 1 550 1 492 1 397 1 129 1 245
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 642 606 545 538 511 510 470 482 449 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 967 451 902 850 1 277 1 429 1 647 487 140 317
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,64% 0,12% -0,97% 13,23% -5,72% 3,86% 6,84% -4,86% -9,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,58% 6,83% 13,15% 11,62% 17,06% 19,71% 17,35% 4,00% -1,60% 1,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,54% 2,49% 5,36% 4,91% 8,30% 8,61% 10,04% 1,99% -0,72% 0,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,22% 50,82% 51,57% 57,42% 58,29% 57,91% 61,18% 59,31% 58,60% 57,87%
Rörelsekapital/omsättning 45,45% 23,36% 21,13% 19,23% 16,79% 8,97% 22,43% 14,88% 11,42% 9,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,10% 63,68% 52,23% 47,35% 37,27% 23,82% 43,86% 38,62% 37,79% 33,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 609,98% 226,35% 160,88% 138,18% 117,74% 95,91% 145,00% 121,57% 116,06% 112,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...