Visa allt om Aktiebolaget Stockholms Spårvägar
Visa allt om Aktiebolaget Stockholms Spårvägar

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 170 173 165 685 110 831 74 438 67 720 67 211 70 762 32 335 8 419 7 078
Övrig omsättning 126 140 7 890 5 008 1 162 351 452 201 131 169
Rörelseresultat (EBIT) 4 985 7 630 9 261 1 356 1 391 64 351 679 -2 079 391
Resultat efter finansnetto 5 870 7 320 8 987 1 073 1 456 58 411 647 -2 086 390
Årets resultat 3 203 2 954 8 987 1 073 1 456 58 411 647 -1 786 95
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 707 13 424 15 585 8 595 4 350 3 457 3 371 2 738 3 647 3 050
Omsättningstillgångar 44 809 49 332 50 208 18 210 19 448 19 598 23 771 12 813 3 160 1 717
Tillgångar 59 516 62 756 65 793 26 805 23 798 23 055 27 142 15 551 6 807 4 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 833 33 792 26 188 6 401 5 327 3 872 3 813 3 402 1 905 2 641
Obeskattade reserver 5 620 3 950 0 0 0 0 0 0 0 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 220 220 720 1 800 1 800 1 800 1 800 1 000 1 351 230
Kortfristiga skulder 17 842 24 794 38 885 18 604 16 670 17 384 21 528 11 148 3 550 1 595
Skulder och eget kapital 59 516 62 756 65 793 26 805 23 798 23 055 27 142 15 551 6 807 4 766
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 750 1 566 1 256 1 098 932 866 600 700 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 68 110 60 933 45 945 34 662 32 060 31 907 28 576 11 845 2 598 1 933
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 28 028 36 355 18 034 13 196 11 875 11 039 9 466 4 560 913 654
Utdelning till aktieägare 1 162 1 162 850 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 170 299 165 825 118 721 79 446 68 882 67 562 71 214 32 536 8 550 7 247
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 187 168 146 89 77 78 79 39 8 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 910 986 759 836 879 862 896 829 1 052 1 770
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 530 538 456 559 592 572 503 483 472 711
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 997 9 884 10 128 1 582 1 493 124 834 1 088 -1 721 655
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,71% 49,49% 48,89% 9,92% 0,76% -5,02% 118,84% 284,07% 18,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,49% 12,18% 14,08% 5,37% 6,19% 0,33% 1,54% 4,39% -30,54% 8,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,67% 4,61% 8,36% 1,93% 2,17% 0,11% 0,59% 2,11% -24,69% 5,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 86,56% 85,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,85% 14,81% 10,22% -0,53% 4,10% 3,29% 3,17% 5,15% -4,63% 1,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,57% 58,76% 39,80% 23,88% 22,38% 16,79% 14,05% 21,88% 27,99% 59,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,14% 198,77% 128,99% 97,61% 116,36% 112,45% 110,19% 114,94% 89,01% 107,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...