Visa allt om Mats Radholm Fastighetsservice Aktiebolag
Visa allt om Mats Radholm Fastighetsservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 096 2 488 2 186 2 343 1 861 1 866 1 632 999 997 795
Övrig omsättning - - 1 29 69 17 45 113 7 9
Rörelseresultat (EBIT) 99 325 290 137 -5 70 198 1 58 3
Resultat efter finansnetto 99 329 291 142 -3 69 198 -1 55 0
Årets resultat 77 247 155 100 -4 49 145 -2 53 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 45 57 0 0 0 0 3 7 11
Omsättningstillgångar 878 1 037 747 1 161 890 708 662 395 413 235
Tillgångar 911 1 082 803 1 161 890 708 662 398 420 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 403 306 201 101 156 247 102 104 51
Obeskattade reserver 85 88 88 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 646 590 410 960 789 553 416 296 316 195
Skulder och eget kapital 911 1 082 803 1 161 890 708 662 398 420 246
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 360 388 357 240 228
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 663 790 785 712 752 351 225 118 123 119
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 297 328 278 355 331 217 178 148 115 101
Utdelning till aktieägare 80 300 150 50 0 50 140 0 0 0
Omsättning 2 096 2 488 2 187 2 372 1 930 1 883 1 677 1 112 1 004 804
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 699 829 - 781 620 622 544 333 332 265
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 334 387 - 464 389 377 285 234 205 170
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 111 337 292 137 -5 70 201 4 62 27
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,76% 13,82% -6,70% 25,90% -0,27% 14,34% 63,36% 0,20% 25,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,98% 30,50% 36,61% 12,49% 0,00% 9,89% 30,06% 0,25% 13,81% 1,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,77% 13,26% 13,45% 6,19% 0,00% 3,75% 12,19% 0,10% 5,82% 0,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,90% 73,55% 76,44% 100,00% 100,00% 75,94% 73,96% 74,77% 84,45% 85,53%
Rörelsekapital/omsättning 11,07% 17,97% 15,42% 8,58% 5,43% 8,31% 15,07% 9,91% 9,73% 5,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,04% 43,59% 46,66% 17,31% 11,35% 22,03% 37,31% 25,63% 24,76% 20,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,91% 175,76% 182,20% 120,94% 112,80% 128,03% 159,13% 133,45% 130,70% 120,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...