Visa allt om SG:s Elektriska i Horn Aktiebolag
Visa allt om SG:s Elektriska i Horn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 424 1 624 1 883 1 680 1 318 1 676 1 623 1 921 1 392 1 494
Övrig omsättning - - - 15 - - - - 1 28
Rörelseresultat (EBIT) 151 104 106 101 127 198 145 197 63 190
Resultat efter finansnetto 151 104 105 107 142 207 145 195 71 197
Årets resultat 121 97 104 122 105 111 114 131 60 95
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 41 61 88 13 19 53 54 81 109
Omsättningstillgångar 1 244 1 139 1 083 1 273 1 338 1 302 1 082 1 242 819 1 245
Tillgångar 1 264 1 179 1 144 1 360 1 351 1 321 1 134 1 296 900 1 354
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 905 784 737 783 760 755 684 610 519 799
Obeskattade reserver 195 199 220 251 302 306 252 264 250 266
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5
Kortfristiga skulder 165 196 187 327 288 260 194 417 127 285
Skulder och eget kapital 1 264 1 179 1 144 1 360 1 351 1 321 1 134 1 296 900 1 354
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 363 294 194 370 263 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 440 469 378 74 77 78 95 77 72
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 180 189 159 176 160 188 156 132 156
Utdelning till aktieägare 50 0 50 150 100 100 40 40 40 40
Omsättning 1 424 1 624 1 883 1 695 1 318 1 676 1 623 1 921 1 393 1 522
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 712 812 942 840 659 838 812 961 696 747
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 273 314 334 275 307 267 232 312 239 243
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 171 124 133 128 133 231 178 224 91 221
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,32% -13,75% 12,08% 27,47% -21,36% 3,27% -15,51% 38,00% -6,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,95% 8,82% 9,27% 7,94% 10,51% 15,75% 12,79% 15,20% 8,00% 14,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,60% 6,40% 5,63% 6,43% 10,77% 12,41% 8,93% 10,26% 5,17% 13,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,33% 56,53% 52,42% 52,56% 70,71% 57,46% 52,00% 54,97% 52,51% 58,37%
Rörelsekapital/omsättning 75,77% 58,07% 47,58% 56,31% 79,67% 62,17% 54,71% 42,95% 49,71% 64,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,63% 79,66% 79,42% 71,97% 72,73% 74,23% 76,70% 62,08% 77,67% 73,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 611,52% 458,67% 412,30% 255,05% 268,75% 382,31% 401,03% 225,18% 425,98% 331,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...