Visa allt om J.H. Appelqvist Aktiebolag
Visa allt om J.H. Appelqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 758 3 486 4 006 5 589 5 601 6 945 5 741 4 648 7 073 6 484
Övrig omsättning - - - - - - 57 - 65 8
Rörelseresultat (EBIT) 912 232 614 481 560 891 762 310 412 983
Resultat efter finansnetto 827 168 538 433 569 896 754 298 403 955
Årets resultat 578 137 338 335 367 511 345 277 280 450
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 231 4 712 4 934 5 096 1 824 2 026 1 410 1 635 2 086 2 235
Omsättningstillgångar 4 016 3 227 2 915 3 022 3 216 3 128 3 195 2 420 2 176 2 221
Tillgångar 9 247 7 939 7 849 8 117 5 040 5 154 4 605 4 055 4 262 4 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 045 2 568 2 531 2 393 2 208 2 141 1 930 1 785 1 708 1 628
Obeskattade reserver 1 189 1 129 1 139 1 080 1 110 1 080 980 760 846 852
Avsättningar (tkr) 1 034 949 894 804 710 610 410 260 260 260
Långfristiga skulder 3 008 2 635 2 802 2 958 4 124 244 364 484 604
Kortfristiga skulder 970 658 483 882 1 008 1 199 1 041 886 964 1 112
Skulder och eget kapital 9 247 7 939 7 849 8 117 5 040 5 154 4 605 4 055 4 262 4 456
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 833 795 809 781 772
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 829 1 029 2 007 2 061 1 637 1 235 1 100 2 236 1 669
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 329 420 714 734 873 596 579 1 081 821
Utdelning till aktieägare 160 100 100 200 150 300 300 200 100 200
Omsättning 4 758 3 486 4 006 5 589 5 601 6 945 5 798 4 648 7 138 6 492
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 7 7 8 7 7 13 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 586 1 162 1 335 798 800 868 820 664 544 648
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 471 394 521 394 402 432 405 359 319 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 027 534 925 800 914 1 433 1 230 926 978 1 513
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,49% -12,98% -28,32% -0,21% -19,35% 20,97% 23,52% -34,29% 9,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,87% 2,93% 7,86% 6,00% 11,45% 17,62% 16,57% 7,69% 10,39% 22,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,19% 6,68% 15,40% 8,71% 10,30% 13,07% 13,29% 6,71% 6,26% 15,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,92% 75,90% 83,65% 85,65% 86,41% 86,72% 85,11% 88,66% 87,02% 86,81%
Rörelsekapital/omsättning 64,02% 73,69% 60,71% 38,29% 39,42% 27,78% 37,52% 33,00% 17,14% 17,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,96% 43,44% 43,57% 39,86% 60,04% 56,98% 57,60% 57,83% 54,37% 50,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 340,52% 434,19% 531,06% 300,11% 292,56% 239,87% 277,52% 239,05% 191,60% 166,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...