Visa allt om Kverox Bildelar Aktiebolag
Visa allt om Kverox Bildelar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 10 158 9 865 10 187 10 386 9 743 10 350 10 061 9 285 8 559 8 594
Övrig omsättning - - - - - - 22 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 995 766 879 1 094 851 999 1 053 1 004 858 1 187
Resultat efter finansnetto 1 005 872 975 1 204 898 1 010 1 080 1 153 851 1 252
Årets resultat 1 042 734 719 844 647 662 723 693 532 732
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 615 5 377 2 389 2 450 1 137 1 006 1 001 416 400 385
Omsättningstillgångar 2 486 2 691 5 099 5 051 5 440 5 416 5 022 4 843 4 160 3 695
Tillgångar 8 101 8 068 7 488 7 501 6 576 6 423 6 023 5 259 4 560 4 080
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 418 4 976 4 642 4 174 3 580 3 182 2 771 2 298 1 805 1 472
Obeskattade reserver 1 597 1 933 1 981 1 954 1 905 1 899 1 800 1 708 1 533 1 442
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 087 1 159 865 1 373 1 092 1 341 1 452 1 253 1 222 1 166
Skulder och eget kapital 8 101 8 068 7 488 7 501 6 576 6 423 6 023 5 259 4 560 4 080
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 277 282 272 259 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 264 1 223 1 235 1 075 1 028 722 740 596 620 507
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 585 552 578 513 539 514 510 447 455 137
Utdelning till aktieägare 600 600 400 250 250 250 250 250 200 200
Omsättning 10 158 9 865 10 187 10 386 9 743 10 350 10 083 9 285 8 559 8 594
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 540 2 466 2 547 2 597 2 436 2 588 2 515 2 321 2 140 2 149
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 435 451 401 386 374 378 331 336 286
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 018 776 911 1 127 883 1 044 1 116 1 030 894 1 234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,97% -3,16% -1,92% 6,60% -5,86% 2,87% 8,36% 8,48% -0,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,52% 10,82% 13,02% 16,05% 13,66% 15,76% 17,98% 22,15% 18,93% 30,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,98% 8,85% 9,57% 11,59% 9,22% 9,78% 10,76% 12,55% 10,08% 14,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,06% 37,21% 39,14% 37,11% 35,47% 36,03% 36,75% 35,07% 35,66% 36,53%
Rörelsekapital/omsättning 13,77% 15,53% 41,56% 35,41% 44,63% 39,37% 35,48% 38,66% 34,33% 29,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,26% 80,36% 82,63% 74,84% 75,79% 71,33% 68,03% 67,08% 63,79% 61,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,81% 132,36% 453,87% 292,35% 400,64% 319,16% 262,12% 294,57% 244,35% 217,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...