Visa allt om Toltorp Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 59 136 46 230 52 701 40 826 42 163 40 739 36 914 31 603 35 880 36 704
Övrig omsättning 205 0 4 286 413 170 513 191 1 312 536
Rörelseresultat (EBIT) 4 224 5 022 6 119 4 362 4 618 2 297 883 1 523 2 030 2 180
Resultat efter finansnetto 4 134 5 527 6 008 4 324 4 504 2 245 781 1 427 1 960 2 260
Årets resultat 2 420 3 498 4 696 3 389 4 782 2 060 1 231 1 216 1 122 1 238
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 003 5 884 7 552 7 694 7 946 8 262 8 618 7 921 7 931 6 605
Omsättningstillgångar 15 666 13 570 17 836 16 973 13 360 12 654 11 385 12 448 12 468 10 800
Tillgångar 23 669 19 454 25 388 24 666 21 305 20 915 20 003 20 369 20 399 17 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 077 4 657 11 494 9 998 8 610 5 828 5 368 5 337 5 121 4 699
Obeskattade reserver 2 394 1 380 189 256 318 1 989 2 409 3 239 3 394 2 978
Avsättningar (tkr) 961 629 500 443 426 264 181 223 50 28
Långfristiga skulder 2 150 2 350 2 550 2 750 2 950 3 150 3 350 3 550 3 750 1 000
Kortfristiga skulder 11 087 10 438 10 655 11 219 9 001 9 684 8 695 8 020 8 084 8 701
Skulder och eget kapital 23 669 19 454 25 388 24 666 21 305 20 915 20 003 20 369 20 399 17 405
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 1 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 250
Löner till övriga anställda - - - - - 9 184 8 049 7 073 8 403 6 609
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 3 806 3 302 3 176 3 208 2 968
Utdelning till aktieägare 3 000 0 4 000 3 200 2 000 2 000 1 600 1 200 1 000 700
Omsättning 59 341 46 230 52 705 41 112 42 576 40 909 37 427 31 794 37 192 37 240
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 27 26 26 25 24 22 20 25 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 112 1 712 2 027 1 570 1 687 1 697 1 678 1 580 1 435 1 468
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 626 580 592 557 542 545 519 516 472 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 551 5 353 6 493 4 781 5 100 2 791 1 376 1 993 2 258 2 247
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,92% -12,28% 29,09% -3,17% 3,50% 10,36% 16,81% -11,92% -2,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,85% 28,84% 24,11% 17,94% 21,69% 11,27% 4,52% 7,67% 10,21% 13,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,14% 12,13% 11,61% 10,84% 10,96% 5,79% 2,45% 4,94% 5,81% 6,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,88% 48,65% 47,21% 55,30% 49,36% 43,17% 37,87% 43,01% 42,44% 43,62%
Rörelsekapital/omsättning 7,74% 6,77% 13,63% 14,09% 10,34% 7,29% 7,29% 14,01% 12,22% 5,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,79% 29,47% 45,85% 41,34% 41,58% 35,28% 36,23% 38,60% 37,37% 39,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,30% 130,01% 167,40% 151,29% 148,43% 130,67% 129,41% 154,59% 154,23% 124,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!