Visa allt om Borga Gruppen Aktiebolag
Visa allt om Borga Gruppen Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 393 678 327 844 285 628 204 430 188 488 211 560 192 395 133 842 150 547 147 295
Övrig omsättning 3 485 5 870 1 305 2 683 3 194 2 048 8 906 17 066 20 476 872
Rörelseresultat (EBIT) 11 452 -1 518 8 597 3 688 4 158 16 623 2 862 13 078 27 861 14 247
Resultat efter finansnetto 13 614 -6 219 6 442 -45 218 8 774 -3 223 9 646 26 931 17 627
Årets resultat 5 798 -4 809 89 -791 -39 6 321 -2 477 8 339 21 146 13 764
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 96 436 104 453 110 253 117 598 110 369 118 927 139 328 116 010 91 396 31 037
Omsättningstillgångar 142 676 126 795 123 240 73 735 81 977 72 989 73 279 71 222 102 366 69 711
Tillgångar 239 112 231 248 233 492 191 333 192 347 191 916 212 607 187 232 193 762 100 747
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 417 105 060 96 747 99 729 100 918 100 798 103 472 76 672 78 165 59 637
Minoritetsintressen 9 426 8 031 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 096 4 191 9 060 2 377 2 335 5 586 3 359 2 696 2 573 1 662
Långfristiga skulder 34 041 44 044 50 544 50 761 60 462 37 424 46 693 53 211 55 014 14 591
Kortfristiga skulder 84 132 69 922 77 141 38 466 28 632 48 108 59 083 54 654 58 009 24 857
Skulder och eget kapital 239 112 231 248 233 492 191 333 192 347 191 916 212 607 187 232 193 762 100 747
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 552 1 272 829 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 50 223 41 336 28 784 21 982 22 609 19 868 21 873 15 733 14 301 10 954
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 037 13 916 10 070 6 991 6 831 3 648 3 857 4 767 3 836 3 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 397 163 333 714 286 933 207 113 191 682 213 608 201 301 150 908 171 023 148 167
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 238 216 157 139 144 144 140 94 83 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 654 1 518 1 819 1 471 1 309 1 469 1 374 1 424 1 814 3 425
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 293 261 251 213 206 183 209 220 234 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 207 11 806 19 968 13 413 15 851 29 661 15 794 19 977 32 099 18 334
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,08% 14,78% 39,72% 8,46% -10,91% 9,96% 43,75% -11,10% 2,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,20% -0,61% 4,46% 2,42% 2,61% 9,22% 1,73% 7,91% 14,72% 19,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,77% -0,43% 3,65% 2,26% 2,67% 8,37% 1,91% 11,06% 18,94% 13,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,43% 28,59% 34,23% 41,20% 41,99% 40,51% 34,74% 34,73% 32,87% 25,29%
Rörelsekapital/omsättning 14,87% 17,35% 16,14% 17,25% 28,30% 11,76% 7,38% 12,38% 29,46% 30,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,34% 45,43% 41,43% 52,12% 52,47% 52,52% 48,67% 40,95% 40,34% 59,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,25% 86,21% 75,13% 73,05% 129,17% 57,07% 37,80% 40,90% 93,03% 71,57%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 53 978 49 780 74 311 60 231 52 352 60 460 66 330 40 429 45 577 18 580
Övrig omsättning 1 117 1 146 190 392 993 968 1 460 5 237 551 31
Rörelseresultat (EBIT) 802 -9 880 1 452 313 769 931 1 198 1 121 -263 3 604
Resultat efter finansnetto 1 330 -11 749 1 585 39 1 376 -503 951 3 388 1 707 5 256
Årets resultat 46 16 16 1 404 1 105 -2 346 709 2 159 730 3 208
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 821 142 572 126 326 128 790 128 168 119 665 116 016 78 607 74 426 50 608
Omsättningstillgångar 4 814 15 275 26 079 10 669 21 944 23 143 12 379 19 949 18 324 3 975
Tillgångar 140 635 157 847 152 405 139 459 150 111 142 808 128 394 98 556 92 750 54 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 390 112 094 97 210 97 194 97 255 97 082 95 385 55 372 52 314 50 708
Obeskattade reserver 1 880 2 010 4 030 4 170 5 949 6 065 3 400 3 445 2 511 1 847
Avsättningar (tkr) 33 527 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 245 32 501 28 982 27 273 39 974 25 669 4 353 24 848 20 386 0
Kortfristiga skulder 8 087 10 715 22 183 10 822 6 933 13 992 25 256 14 892 17 538 2 027
Skulder och eget kapital 140 635 157 847 152 405 139 459 150 111 142 808 128 394 98 556 92 750 54 583
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 676 246 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 686 3 484 1 670 1 759 1 118 389 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 733 1 487 712 758 376 176 193 111 91 91
Utdelning till aktieägare 41 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 55 095 50 926 74 501 60 623 53 345 61 428 67 790 45 666 46 128 18 611
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 4 3 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 711 7 111 18 578 20 077 26 176 60 460 66 330 40 429 45 577 18 580
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 810 734 631 848 748 630 886 372 229 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 511 -9 250 2 331 1 048 2 965 3 047 3 150 1 431 33 4 143
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,43% -33,01% 23,38% 15,05% -13,41% -8,85% 64,07% -11,30% 145,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,29% -5,86% 2,00% 1,43% 1,73% 1,05% 1,74% 3,82% 2,24% 9,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,36% -18,57% 4,10% 3,30% 4,95% 2,47% 3,36% 9,32% 4,55% 28,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,56% 19,21% 13,52% 16,25% 18,98% 15,14% 11,72% 17,60% 18,31% 40,12%
Rörelsekapital/omsättning -6,06% 9,16% 5,24% -0,25% 28,67% 15,14% -19,41% 12,51% 1,72% 10,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,54% 72,01% 65,85% 72,03% 67,71% 71,11% 76,24% 58,76% 58,35% 95,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,53% 138,80% 117,56% 96,81% 310,26% 165,40% 49,01% 133,96% 104,48% 196,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...