Visa allt om Södermäklarna Aktiebolag
Visa allt om Södermäklarna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 468 25 106 21 498 21 866 21 305 29 436 33 535 32 198 35 848 38 771
Övrig omsättning - - 1 200 5 316 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -619 1 307 1 481 151 103 -1 684 942 456 1 402 408
Resultat efter finansnetto -601 1 305 1 495 195 107 -1 774 996 486 1 523 403
Årets resultat -241 707 1 412 195 107 -1 774 1 046 341 721 201
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 655 339 381 517 712 683 841 3 824 3 892 3 983
Omsättningstillgångar 8 102 11 334 9 530 4 022 3 368 3 276 6 218 3 908 3 854 5 999
Tillgångar 8 757 11 673 9 912 4 539 4 080 3 959 7 059 7 732 7 746 9 983
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 974 1 215 508 -905 -1 100 -1 207 2 567 1 521 2 080 3 359
Obeskattade reserver 0 360 0 0 0 0 0 447 447 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 632 2 455 1 733 1 726 1 735 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 151 7 643 7 671 3 718 3 445 5 166 4 492 5 764 5 219 6 623
Skulder och eget kapital 8 757 11 673 9 912 4 539 4 080 3 959 7 059 7 732 7 746 9 983
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 1 469 1 248 1 240 1 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 5 058 7 061 6 665 6 573 7 080 11 002 10 482 10 351 9 882 12 328
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 731 2 459 2 215 2 270 2 536 4 156 4 283 4 525 4 682 5 562
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 2 000 0 900 2 000
Omsättning 19 468 25 106 22 698 21 871 21 621 29 436 33 535 32 198 35 848 38 771
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 12 12 12 16 25 27 30 25 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 298 2 092 1 792 1 822 1 332 1 177 1 242 1 073 1 434 1 436
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 832 803 770 639 643 630 563 673 726
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -558 1 349 1 545 345 230 -1 556 1 189 741 1 713 848
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,46% 16,78% -1,68% 2,63% -27,62% -12,22% 4,15% -10,18% -7,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,86% 11,20% 15,14% 4,36% 3,28% -27,99% 14,17% 6,36% 20,60% 6,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,09% 5,21% 6,98% 0,91% 0,63% -3,76% 2,98% 1,53% 4,45% 1,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,02% 14,70% 8,65% 1,39% -0,36% -6,42% 5,15% -5,76% -3,81% -1,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,12% 12,81% 5,13% -19,94% -26,96% -30,49% 36,36% 23,93% 31,01% 33,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,72% 148,29% 124,23% 108,18% 97,76% 63,41% 138,42% 67,80% 73,85% 90,58%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...