Visa allt om Konstruktionsbyrån Maskinen i Lund Aktiebolag
Visa allt om Konstruktionsbyrån Maskinen i Lund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 516 808 651 918 774 552 978 523 812 380
Övrig omsättning - - - - - 2 2 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -70 157 50 267 8 -7 321 6 76 152
Resultat efter finansnetto 49 177 79 306 16 34 356 22 87 190
Årets resultat 108 138 59 204 44 40 194 14 44 102
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 575 827 827 208 208 211 215 220 225 212
Omsättningstillgångar 991 838 656 1 346 1 117 1 253 1 158 771 925 634
Tillgångar 1 566 1 665 1 483 1 553 1 325 1 464 1 372 991 1 150 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 752 944 806 807 663 619 579 445 501 516
Obeskattade reserver 156 246 246 243 199 243 265 175 175 152
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 659 476 432 504 463 601 528 371 474 177
Skulder och eget kapital 1 566 1 665 1 483 1 553 1 325 1 464 1 372 991 1 150 846
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 414 504 0 0 298 485 107
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 445 433 0 0 317 415 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 115 84 146 175 118 152 117 167 44
Utdelning till aktieägare 75 300 0 60 60 0 0 60 70 60
Omsättning 516 808 651 918 774 554 980 524 812 380
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 516 808 651 918 774 552 978 523 812 380
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 509 566 520 571 692 454 575 429 665 158
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -70 157 50 267 12 -3 326 11 81 154
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,14% 24,12% -29,08% 18,60% 40,22% -43,56% 87,00% -35,59% 113,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,13% 10,63% 5,33% 19,70% 1,28% 2,25% 26,02% 2,22% 7,65% 22,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,50% 21,91% 12,14% 33,33% 2,20% 5,98% 36,50% 4,21% 10,84% 50,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,88% 99,85% 99,89% 99,74% 98,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,34% 44,80% 34,41% 91,72% 84,50% 118,12% 64,42% 76,48% 55,54% 120,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,79% 68,22% 67,29% 64,17% 61,11% 54,51% 56,44% 57,92% 54,52% 73,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,38% 176,05% 151,85% 267,06% 241,25% 208,49% 219,32% 207,82% 195,15% 358,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...