Visa allt om Forsen Samverkan AB
Visa allt om Forsen Samverkan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 815 29 344 58 822 61 788 56 866 49 692 65 486 63 468 57 696 52 485
Övrig omsättning 2 5 724 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 4 827 -3 939 -502 3 795 -4 668 4 277 4 186 5 547 4 478
Resultat efter finansnetto 66 4 829 -3 945 -397 3 880 -4 727 4 339 4 310 5 678 4 504
Årets resultat 66 4 860 -5 915 -397 2 704 -3 630 3 055 4 658 3 856 3 503
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 224 624 1 017 2 107 1 532 1 142 958 777
Omsättningstillgångar 6 975 6 650 14 340 17 292 18 607 15 825 17 792 17 836 14 251 16 626
Tillgångar 6 975 6 650 15 564 17 916 19 624 17 932 19 324 18 978 15 209 17 403
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 433 6 367 1 507 7 422 7 818 6 219 5 265 5 259 2 959 3 711
Obeskattade reserver 0 0 13 13 13 13 13 13 2 273 2 273
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 542 282 14 044 10 481 11 793 11 700 14 046 13 706 9 977 11 419
Skulder och eget kapital 6 975 6 650 15 564 17 916 19 624 17 932 19 324 18 978 15 209 17 403
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 1 182 1 373 882 709 732
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 13 839 27 282 27 380 22 495 22 185 19 954 21 176 21 084 17 316
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 6 676 13 709 13 445 11 358 11 719 11 505 10 198 10 492 9 334
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 817 35 068 58 822 61 788 56 866 49 692 65 486 63 468 57 696 52 485
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 25 51 50 47 47 47 43 40 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 174 1 153 1 236 1 210 1 057 1 393 1 476 1 442 1 312
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 852 859 - - - 699 750 807 685
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 5 034 -3 549 -502 3 795 -4 668 4 718 4 475 5 817 4 803
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,22% -50,11% -4,80% 8,66% 14,44% -24,12% 3,18% 10,00% 9,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,93% 73,85% -24,91% -1,96% 19,88% -25,91% 22,55% 22,84% 37,63% 26,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,98% 16,74% -6,59% -0,57% 6,86% -9,35% 6,65% 6,83% 9,92% 8,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 26,83% 25,42% 20,47% 20,46%
Rörelsekapital/omsättning 789,33% 21,70% 0,50% 11,02% 11,98% 8,30% 5,72% 6,51% 7,41% 9,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,23% 95,74% 9,75% 41,48% 39,89% 34,73% 27,30% 27,76% 30,22% 30,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 286,90% 2 358,16% 102,11% 164,98% 157,78% 135,26% 126,67% 130,13% 142,84% 145,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...