Visa allt om DIF Invest AB
Visa allt om DIF Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 50 50 50 50 50 60 50 50 120 713
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -291 -280 -238 -264 -425 -445 -817 -981 -940 202
Resultat efter finansnetto 2 561 1 343 7 42 -443 -2 745 -20 683 -18 234 -18 975 -14 560
Årets resultat 2 561 1 343 7 42 -443 -2 745 -20 683 -17 375 -8 720 -15 647
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 335 5 856 5 598 5 730 12 745 13 029 7 484 24 105 19 715 31 816
Omsättningstillgångar 3 324 620 570 710 132 316 3 856 6 208 7 412 4 604
Tillgångar 8 659 6 476 6 168 6 440 12 877 13 345 11 341 30 313 27 128 36 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 983 3 422 2 079 2 072 2 030 2 473 5 178 25 861 13 491 22 211
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 255
Avsättningar (tkr) 0 389 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 600 2 600 2 600 2 600 2 603 2 605 2 915 1 910 1 910 1 910
Kortfristiga skulder 76 65 1 489 1 768 8 244 8 267 3 248 2 542 11 727 2 045
Skulder och eget kapital 8 659 6 476 6 168 6 440 12 877 13 345 11 341 30 313 27 128 36 421
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 45 45 - 45 84 65 91 114 315 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 15 - 45 - - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 15 15 15 26 20 29 29 99 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 50 50 50 50 50 60 50 50 120 713
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 50 50 50 50 50 60 50 50 120 713
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 60 60 60 60 110 85 186 154 478 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -159 -148 -106 -132 -257 -277 -649 -813 -772 366
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -16,67% 20,00% 0,00% -58,33% -83,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,38% 44,47% 0,76% 92,81% -0,61% 14,16% -6,70% 0,96% 41,11% 4,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5 262,00% 5 760,00% 94,00% 11 954,00% -158,00% 3 150,00% -1 520,00% 584,00% 9 294,17% 234,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 496,00% 1 110,00% -1 838,00% -2 116,00% -16 224,00% -13 251,67% 1 216,00% 7 332,00% -3 595,83% 358,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,10% 52,84% 33,71% 32,17% 15,76% 18,53% 45,66% 85,31% 49,73% 81,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 373,68% 953,85% 38,28% 40,16% 1,60% 3,82% 118,72% 244,22% 63,20% 225,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...