Visa allt om T. J. Gräv i Brandstorp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 17 181 13 971 11 727 12 233 11 438 15 701 15 441 12 000 13 813 9 718
Övrig omsättning 652 2 202 1 337 1 588 629 14 1 868 534 126 527
Rörelseresultat (EBIT) 2 380 2 045 609 2 937 12 1 251 3 500 1 071 -112 -325
Resultat efter finansnetto 2 196 1 834 438 2 716 -277 887 3 015 652 -617 -708
Årets resultat 1 700 1 426 3 2 3 1 207 603 1 1
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 878 23 068 22 538 23 918 22 197 24 173 21 586 12 972 16 300 19 340
Omsättningstillgångar 6 386 6 255 5 249 4 767 3 001 5 137 4 832 3 416 3 084 2 778
Tillgångar 31 264 29 323 27 788 28 685 25 198 29 310 26 418 16 388 19 384 22 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 987 3 286 1 861 2 357 2 355 2 352 2 351 2 144 1 541 1 539
Obeskattade reserver 10 770 10 770 10 770 10 355 7 644 7 924 7 039 4 292 4 340 5 090
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 196 9 282 10 870 10 768 9 393 12 259 11 399 5 834 7 589 10 607
Kortfristiga skulder 7 311 5 985 4 287 5 204 5 806 6 775 5 629 4 118 5 914 4 882
Skulder och eget kapital 31 264 29 323 27 788 28 685 25 198 29 310 26 418 16 388 19 384 22 118
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 574 340 395 445
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 194 1 849 1 047 1 053 1 212 1 181
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 364 513 437 407 484 525
Utdelning till aktieägare 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 833 16 173 13 064 13 821 12 067 15 715 17 309 12 534 13 939 10 245
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 295 3 493 2 932 3 058 2 860 2 617 3 088 2 400 2 763 1 944
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 450 633 481 429 412 423 365 424 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 897 5 285 3 517 6 194 3 243 4 239 6 095 4 145 4 490 3 911
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,98% 19,14% -4,14% 6,95% -27,15% 1,68% 28,68% -13,13% 42,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,61% 6,97% 2,19% 10,24% 0,08% 4,27% 13,25% 6,54% -0,57% -1,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,85% 14,64% 5,19% 24,02% 0,17% 7,97% 22,67% 8,92% -0,80% -3,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,72% 94,99% 95,74% 98,73% 99,23% 99,06% 99,04% 99,44% 95,52% 90,41%
Rörelsekapital/omsättning -5,38% 1,93% 8,20% -3,57% -24,52% -10,43% -5,16% -5,85% -20,49% -21,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,82% 39,85% 36,93% 36,37% 33,01% 29,11% 29,68% 32,38% 24,45% 23,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,75% 99,58% 113,23% 81,51% 44,88% 73,68% 84,94% 79,87% 50,37% 47,93%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...