Visa allt om GMKAB Gummi Metall Konsult Aktiebolag
Visa allt om GMKAB Gummi Metall Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 39 306 33 156 39 617 37 294 43 016 29 578 28 411 22 788 34 028 33 472
Övrig omsättning 938 188 579 609 286 376 149 491 425 249
Rörelseresultat (EBIT) 269 -1 554 1 180 2 079 2 554 1 329 -654 -3 005 316 2 685
Resultat efter finansnetto 506 -1 333 1 447 2 058 2 838 1 391 -529 -2 950 368 2 499
Årets resultat 31 22 783 691 1 106 525 55 66 523 997
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 102 9 762 7 974 7 857 9 499 9 850 10 323 11 525 9 258 11 257
Omsättningstillgångar 15 504 14 069 15 833 16 488 15 313 11 776 9 494 6 551 12 916 14 817
Tillgångar 21 607 23 830 23 808 24 345 24 812 21 626 19 817 18 075 22 174 26 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 347 15 316 15 294 14 511 13 820 12 714 12 189 12 135 12 068 11 545
Obeskattade reserver 946 1 843 2 353 2 349 2 729 2 427 2 276 2 611 2 716 2 117
Avsättningar (tkr) 119 330 488 629 647 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 24 16 32 1 017 1 158 0 463 3 075
Kortfristiga skulder 7 194 6 334 5 649 6 840 7 585 5 469 4 193 3 331 6 925 9 336
Skulder och eget kapital 21 607 23 830 23 808 24 345 24 812 21 626 19 817 18 075 22 174 26 073
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 38 37 37 34 27 26 26 26 25 24
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 7 673 7 032 8 170 7 906 8 125 7 106 7 238 6 862 7 281 7 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - 0
Sociala kostnader 3 303 2 911 3 306 3 243 3 329 2 847 2 743 2 746 3 009 2 806
Utdelning till aktieägare 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 244 33 344 40 196 37 903 43 302 29 954 28 560 23 279 34 453 33 721
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 19 20 20 20 19 20 18 20 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 069 1 745 1 981 1 865 2 151 1 557 1 421 1 266 1 701 1 594
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 591 541 573 565 569 525 507 566 538 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 758 -1 128 1 531 2 422 2 944 1 747 -210 -2 488 923 3 403
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,55% -16,31% 6,23% -13,30% 45,43% 4,11% 24,68% -33,03% 1,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,36% -5,59% 6,08% 8,54% 11,44% 6,43% -2,67% -16,07% 1,93% 10,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,30% -4,01% 3,65% 5,57% 6,60% 4,70% -1,86% -12,74% 1,26% 8,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,79% 52,89% 49,42% 51,70% 47,95% 55,15% 50,35% 56,01% 53,56% 54,73%
Rörelsekapital/omsättning 21,14% 23,33% 25,71% 25,87% 17,97% 21,32% 18,66% 14,13% 17,61% 16,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,19% 70,30% 71,95% 66,72% 63,80% 67,06% 69,97% 77,54% 63,24% 50,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,76% 136,82% 179,70% 173,87% 148,02% 137,69% 145,34% 108,32% 151,41% 121,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...