Visa allt om Edina Stensättning AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 30 881 31 849 33 081 31 067 22 091 18 045 20 135 13 326 11 153 13 827
Övrig omsättning 91 317 10 0 498 4 30 119 138 57
Rörelseresultat (EBIT) 3 742 4 032 5 001 7 152 4 241 3 604 4 855 2 413 1 923 2 638
Resultat efter finansnetto 3 475 3 784 4 876 7 051 4 185 3 562 4 800 2 374 1 910 2 622
Årets resultat 2 763 2 457 3 206 3 990 2 104 2 026 2 986 1 410 915 1 915
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 533 21 570 15 027 10 385 7 046 4 398 2 759 1 543 1 909 844
Omsättningstillgångar 15 110 12 067 13 562 15 194 12 339 10 756 9 705 5 362 3 815 4 726
Tillgångar 34 644 33 637 28 589 25 579 19 386 15 154 12 464 6 905 5 724 5 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 345 7 583 5 126 4 920 3 930 3 527 4 501 1 665 1 154 2 240
Obeskattade reserver 8 629 8 765 8 224 7 521 5 624 4 170 3 228 2 280 1 725 1 072
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 820 9 020 5 291 3 290 3 436 1 936 1 158 402 1 008 175
Kortfristiga skulder 7 849 8 269 9 949 9 848 6 395 5 521 3 577 2 559 1 837 2 084
Skulder och eget kapital 34 644 33 637 28 589 25 579 19 386 15 154 12 464 6 905 5 724 5 570
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 204 585
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 6 102 5 355 5 405 4 117 3 279 3 609
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 2 411 2 092 2 061 1 475 1 226 1 421
Utdelning till aktieägare 0 0 0 300 3 000 1 700 0 150 900 2 000
Omsättning 30 972 32 166 33 091 31 067 22 589 18 049 20 165 13 445 11 291 13 884
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 29 27 26 22 19 19 14 13 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 103 1 098 1 225 1 195 1 004 950 1 060 952 858 864
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 451 482 474 395 391 400 397 401 366 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 305 6 282 7 126 9 241 5 385 4 417 5 620 2 911 2 210 2 851
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,04% -3,72% 6,48% 40,63% 22,42% -10,38% 51,10% 19,48% -19,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,80% 12,11% 17,50% 28,00% 21,90% 23,78% 38,98% 34,99% 33,81% 47,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,12% 12,79% 15,12% 23,06% 19,22% 19,97% 24,13% 18,13% 17,35% 19,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,35% 75,89% 70,66% 90,99% 88,65% 95,75% 97,81% 95,29% 95,68% 77,67%
Rörelsekapital/omsättning 23,51% 11,93% 10,92% 17,21% 26,91% 29,01% 30,43% 21,03% 17,74% 19,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,29% 42,87% 40,37% 42,17% 42,90% 44,74% 56,31% 49,87% 42,37% 54,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 192,51% 145,93% 136,32% 154,29% 192,95% 194,82% 271,32% 209,53% 207,68% 226,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...