Visa allt om Ställningsbyggarna i Sundsvall Aktiebolag
Visa allt om Ställningsbyggarna i Sundsvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 22 985 22 736 17 174 18 159 21 107 19 776 17 577 15 878 14 192 13 545
Övrig omsättning - 36 - 44 75 - - - - 18
Rörelseresultat (EBIT) 2 016 2 355 888 1 370 2 312 2 533 2 241 2 183 2 536 2 636
Resultat efter finansnetto 2 120 2 498 1 025 1 258 2 298 2 552 2 244 2 159 2 859 2 659
Årets resultat 1 426 1 729 699 620 748 1 163 980 1 089 0 1 358
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 838 3 612 3 585 4 538 4 275 1 932 1 064 653 0 0
Omsättningstillgångar 7 265 7 863 7 019 6 640 6 916 6 434 4 967 4 880 3 202 8 125
Tillgångar 11 103 11 475 10 604 11 178 11 191 8 366 6 031 5 533 3 202 8 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 575 3 149 2 420 1 720 1 101 1 352 1 189 1 209 120 1 478
Obeskattade reserver 4 207 3 976 3 761 3 691 3 288 2 131 1 304 681 0 3 379
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 62 99 266 1 323 367 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 296 4 288 4 324 5 501 5 479 4 516 3 538 3 643 3 082 3 268
Skulder och eget kapital 11 103 11 475 10 604 11 178 11 191 8 366 6 031 5 533 3 202 8 125
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 1 019 1 216 1 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 10 254 8 080 8 542 8 162 7 557 6 313 5 071 3 933 3 375
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 814 2 794 3 064 2 917 2 689 2 128 1 865 1 815 1 628
Utdelning till aktieägare 1 500 2 000 1 000 0 0 1 000 1 000 1 000 0 1 358
Omsättning 22 985 22 772 17 174 18 203 21 182 19 776 17 577 15 878 14 192 13 563
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 27 27 27 26 24 20 20 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 851 842 636 673 812 824 879 794 788 847
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 543 528 407 440 436 445 442 411 403 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 624 3 818 2 258 2 657 2 858 2 888 2 399 2 194 2 536 2 636
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,10% 32,39% -5,42% -13,97% 6,73% 12,51% 10,70% 11,88% 4,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,39% 22,14% 10,29% 12,27% 20,86% 30,67% 37,41% 39,45% 90,13% 32,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,37% 11,17% 6,35% 7,55% 11,06% 12,98% 12,83% 13,75% 20,34% 19,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,64% 74,72% 78,04% 81,40% 80,96%
Rörelsekapital/omsättning 12,92% 15,72% 15,69% 6,27% 6,81% 9,70% 8,13% 7,79% 0,85% 35,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,75% 54,47% 50,49% 41,14% 31,49% 34,93% 35,65% 30,92% 3,75% 48,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,11% 183,37% 162,33% 120,71% 126,23% 142,47% 140,39% 133,96% 103,89% 248,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...