Visa allt om Tandläkare Mats Benthe Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 674 1 770 2 215 2 021 1 776 1 811 2 084 2 167 2 495 2 071
Övrig omsättning 20 155 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -208 187 257 54 188 4 182 129 328 41
Resultat efter finansnetto -9 150 330 113 201 16 258 157 337 145
Årets resultat -11 116 257 83 151 9 199 121 315 118
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 232 412 591 685 45 64 82 100 38 49
Omsättningstillgångar 1 584 1 371 1 291 1 233 1 212 1 209 1 229 1 147 1 302 1 063
Tillgångar 1 817 1 782 1 882 1 918 1 257 1 272 1 311 1 247 1 340 1 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 584 594 478 221 287 1 036 1 125 1 029 1 008 793
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 142 311 468 565 0 0 0 0 0 5
Kortfristiga skulder 1 091 877 936 1 132 970 236 184 219 332 244
Skulder och eget kapital 1 817 1 782 1 882 1 918 1 257 1 272 1 311 1 247 1 340 1 112
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 291 379 339 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 428 380 405 390
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 255 247 273 296
Utdelning till aktieägare 0 0 0 101 150 900 100 100 100 100
Omsättning 1 694 1 925 2 215 2 021 1 776 1 811 2 084 2 167 2 495 2 071
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 837 885 1 108 1 011 888 906 695 1 084 1 248 1 036
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 380 375 414 329 413 292 519 528 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -29 366 436 237 206 22 200 158 339 52
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,42% -20,09% 9,60% 13,80% -1,93% -13,10% -3,83% -13,15% 20,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,82% 11,05% 20,14% 8,03% 17,10% 2,44% 20,75% 13,63% 26,34% 14,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,97% 11,13% 17,11% 7,62% 12,11% 1,71% 13,05% 7,84% 14,15% 7,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,08% 85,20% 81,22% 82,73% 82,71% 80,62% 80,09% 80,48% 78,08% 77,84%
Rörelsekapital/omsättning 29,45% 27,91% 16,03% 5,00% 13,63% 53,73% 50,14% 42,82% 38,88% 39,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,14% 33,33% 25,40% 11,52% 22,83% 81,45% 85,81% 82,52% 75,22% 75,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,80% 153,02% 134,94% 106,01% 121,24% 496,19% 645,11% 502,28% 379,22% 419,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!