Visa allt om Arvika Elinstallationer Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 7 332 8 281 6 919 8 783 10 881 11 111 10 866 9 624 12 124 14 074
Övrig omsättning 122 126 54 0 0 0 0 22 0 3
Rörelseresultat (EBIT) 356 298 -518 -164 838 1 120 1 215 1 025 1 281 1 808
Resultat efter finansnetto 339 279 -494 -162 840 1 126 1 234 1 038 1 311 1 824
Årets resultat 279 279 -494 834 526 798 1 003 523 675 378
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 272 1 006 662 1 151 1 345 1 050 572 709 1 509 363
Omsättningstillgångar 1 864 1 589 1 573 2 013 2 918 3 529 3 516 3 441 2 670 3 694
Tillgångar 3 136 2 596 2 235 3 164 4 263 4 579 4 087 4 150 4 180 4 057
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 484 1 205 927 2 037 1 703 1 977 1 804 1 452 1 729 1 054
Obeskattade reserver 36 0 0 0 1 246 1 067 984 1 054 743 371
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 647 386 222 226 31 31 38 0 0 488
Kortfristiga skulder 969 1 004 1 086 900 1 282 1 504 1 261 1 644 1 708 2 144
Skulder och eget kapital 3 136 2 596 2 235 3 164 4 263 4 579 4 087 4 150 4 180 4 057
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 242 2 941 2 724 2 734 3 315 3 763
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 257 1 059 953 1 007 1 231 1 466
Utdelning till aktieägare 300 0 0 1 917 500 800 625 650 800 0
Omsättning 7 454 8 407 6 973 8 783 10 881 11 111 10 866 9 646 12 124 14 077
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 9 10 9 8 8 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 222 1 380 988 976 1 088 1 235 1 358 1 203 1 347 1 407
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 422 433 419 523 443 441 458 468 508 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 400 353 -437 91 953 1 278 1 375 1 159 1 322 1 819
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,46% 19,68% -21,22% -19,28% -2,07% 2,25% 12,91% -20,62% -13,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,42% 11,59% -20,98% -5,12% 19,75% 24,59% 30,27% 25,08% 31,44% 44,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,88% 3,63% -6,78% -1,84% 7,74% 10,13% 11,38% 10,82% 10,84% 12,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,64% 62,79% 67,97% 71,02% 61,73% 56,71% 56,97% 62,76% 62,41% 61,08%
Rörelsekapital/omsättning 12,21% 7,06% 7,04% 12,67% 15,04% 18,23% 20,75% 18,67% 7,93% 11,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,22% 46,42% 41,48% 64,38% 62,75% 61,35% 62,92% 53,71% 54,46% 32,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,69% 108,07% 96,78% 175,00% 201,56% 211,70% 248,93% 192,58% 133,49% 152,33%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...