Visa allt om Mats M. Brandberg Aktiebolag
Visa allt om Mats M. Brandberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 487 464 626 926 990 1 360 1 062 1 068 1 351 1 083
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 324 18 -117 137 163 511 229 120 458 263
Resultat efter finansnetto 325 20 -108 147 179 512 230 120 474 259
Årets resultat 255 20 -27 86 97 377 169 232 254 182
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 14 14 29 32 35 38 43 37 31
Omsättningstillgångar 1 452 1 334 1 578 1 810 1 854 1 912 1 623 1 571 1 801 1 801
Tillgångar 1 466 1 347 1 592 1 839 1 886 1 947 1 661 1 614 1 838 1 832
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 325 1 230 1 366 1 543 1 607 1 655 1 406 1 375 1 349 1 187
Obeskattade reserver 0 0 0 81 45 0 0 0 196 77
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 140 117 225 215 234 292 256 240 292 568
Skulder och eget kapital 1 466 1 347 1 592 1 839 1 886 1 947 1 661 1 614 1 838 1 832
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 376 383 399 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 179 384 384 384 385 0 0 0 86
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 143 205 211 221 225 226 231 253 129
Utdelning till aktieägare 170 160 156 150 150 145 127 138 207 92
Omsättning 487 464 626 926 990 1 360 1 062 1 068 1 351 1 083
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 464 626 926 990 1 360 1 062 1 068 1 351 1 083
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 328 597 614 652 629 621 642 674 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 324 18 -117 140 166 514 235 129 466 271
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,96% -25,88% -32,40% -6,46% -27,21% 28,06% -0,56% -20,95% 24,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,17% 1,48% -6,72% 7,99% 9,44% 26,30% 13,85% 7,43% 25,90% 14,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 66,74% 4,31% -17,09% 15,87% 17,98% 37,65% 21,66% 11,24% 35,23% 24,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,26% 98,22% 96,31%
Rörelsekapital/omsättning 269,40% 262,28% 216,13% 172,25% 163,64% 119,12% 128,72% 124,63% 111,70% 113,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,38% 91,31% 85,80% 87,34% 86,97% 85,00% 84,65% 85,19% 81,07% 67,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 037,14% 1 140,17% 701,33% 841,86% 792,31% 654,79% 633,98% 654,58% 616,78% 317,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...