Visa allt om Åkers Krutbruk Protection Aktiebolag
Visa allt om Åkers Krutbruk Protection Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 561 26 916 110 577 224 448 94 593 102 020 77 506 59 425 80 164 134 641
Övrig omsättning 460 2 206 3 550 5 354 17 914 18 480 1 195 1 641 4 660 3 162
Rörelseresultat (EBIT) -8 821 -7 312 928 -272 -33 095 -16 041 3 884 5 220 8 032 6 004
Resultat efter finansnetto -8 917 -7 405 -867 -2 664 -35 154 -17 675 3 672 5 127 7 553 5 130
Årets resultat -8 917 -7 405 -867 -2 664 -35 154 -17 675 3 672 5 127 7 553 5 130
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 164 747 1 427 29 706 30 422 21 160 3 933 17 449 17 777 18 190
Omsättningstillgångar 6 345 18 128 21 330 60 384 38 192 34 924 40 317 30 576 21 122 43 049
Tillgångar 6 509 18 875 22 757 90 090 68 614 56 084 44 250 48 025 38 899 61 239
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 634 4 051 5 755 7 348 10 011 2 666 12 895 28 947 23 821 16 267
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 807 707 806 2 580 1 172 1 025 1 163 1 186 1 596 905
Långfristiga skulder 0 695 0 19 374 19 817 14 335 14 353 4 450 0 9 527
Kortfristiga skulder 3 068 13 422 16 196 60 788 37 614 38 058 15 839 13 442 13 482 34 540
Skulder och eget kapital 6 509 18 875 22 757 90 090 68 614 56 084 44 250 48 025 38 899 61 239
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 496 710 2 152 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 302 10 251 17 184 24 634 26 772 11 655 9 045 8 308 8 321
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 859 4 841 8 867 11 573 13 225 4 831 3 679 3 372 3 589
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 021 29 122 114 127 229 802 112 507 120 500 78 701 61 066 84 824 137 803
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 8 18 37 46 45 31 27 24 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 365 6 143 6 066 2 056 2 267 2 500 2 201 3 340 5 386
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 431 866 757 841 982 565 526 526 512
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 659 -6 735 1 969 920 -31 865 -14 396 4 968 6 677 9 477 7 529
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -71,91% -75,66% -50,73% 137,28% -7,28% 31,63% 30,43% -25,87% -40,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -135,38% -38,69% 4,10% -0,29% -48,21% -28,50% 8,78% 10,97% 21,08% 9,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -116,55% -27,13% 0,84% -0,12% -34,97% -15,67% 5,01% 8,87% 10,23% 4,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,66% 55,67% 29,99% 26,36% 24,83% 56,87% 58,13% 66,86% 50,26% 39,67%
Rörelsekapital/omsättning 43,34% 17,48% 4,64% -0,18% 0,61% -3,07% 31,58% 28,83% 9,53% 6,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,47% 21,46% 25,29% 8,16% 14,59% 4,75% 29,14% 60,27% 61,24% 26,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 201,92% 129,03% 85,72% 67,88% 50,90% 62,04% 180,62% 109,81% 102,15% 95,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...