Visa allt om TIDNINGSPROFFS Bienen & Haventon Aktiebolag
Visa allt om TIDNINGSPROFFS Bienen & Haventon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 502 2 701 2 777 2 766 3 259 3 280 2 891 3 047 4 139 3 309
Övrig omsättning 2 157 28 - - - 6 36 4 - 3
Rörelseresultat (EBIT) 1 572 142 -94 16 422 270 122 449 541 348
Resultat efter finansnetto 1 509 56 -238 -131 257 78 31 371 380 183
Årets resultat 1 186 56 -117 1 133 45 19 193 278 183
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 4 431 4 603 4 690 4 889 5 059 4 534 3 819 3 646 3 529
Omsättningstillgångar 3 216 215 154 286 288 101 374 99 130 130
Tillgångar 3 316 4 646 4 757 4 976 5 177 5 160 4 907 3 918 3 775 3 659
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 402 916 860 977 976 844 799 780 587 310
Obeskattade reserver 0 0 0 121 255 187 168 156 57 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 780 2 982 3 121 3 279 3 588 3 288 2 490 2 520 2 632
Kortfristiga skulder 1 914 950 915 757 667 542 653 492 612 717
Skulder och eget kapital 3 316 4 646 4 757 4 976 5 177 5 160 4 907 3 918 3 775 3 659
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 280 249 268 278 296 169 108
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 922 864 525 481 621 417 512 594 642
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 208 157 226 198 209 191 229 233 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 659 2 729 2 777 2 766 3 259 3 286 2 927 3 051 4 139 3 312
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 626 675 694 553 652 656 578 609 828 662
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 299 270 216 199 229 186 208 186 201
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 572 348 107 216 626 473 276 595 681 588
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,37% -2,74% 0,40% -15,13% -0,64% 13,46% -5,12% -26,38% 25,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,44% 3,10% -1,96% 0,32% 8,15% 5,23% 2,61% 11,46% 14,36% 9,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 62,87% 5,33% -3,35% 0,58% 12,95% 8,23% 4,43% 14,74% 13,09% 10,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,42% 80,38% 77,53% 81,53% 81,37% 80,76% 82,32% 81,49% 64,00% 73,59%
Rörelsekapital/omsättning 52,04% -27,21% -27,40% -17,03% -11,63% -13,45% -9,65% -12,90% -11,65% -17,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,28% 19,72% 18,08% 21,53% 22,48% 19,03% 18,81% 22,84% 16,64% 8,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 168,03% 22,63% 16,83% 37,78% 43,18% 18,63% 57,27% 20,12% 21,24% 18,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...