Visa allt om H. Östberg AB
Visa allt om H. Östberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 269 122 259 499 245 095 238 918 248 116 258 152 247 674 216 292 320 624 0
Övrig omsättning 3 144 - 1 539 487 164 166 124 319 8 148 -
Rörelseresultat (EBIT) -12 697 -10 931 2 519 1 359 3 157 10 971 11 539 4 351 35 244 0
Resultat efter finansnetto -12 636 -11 656 2 703 1 488 2 914 11 004 8 940 4 847 36 690 0
Årets resultat -5 379 64 1 324 10 1 978 4 970 1 225 2 494 19 436 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 209 31 084 11 948 8 417 7 965 9 213 11 137 7 007 9 946 11 670
Omsättningstillgångar 134 715 125 089 103 888 94 888 94 622 98 767 107 665 125 219 144 093 113 129
Tillgångar 165 924 156 173 115 836 103 305 102 587 107 980 118 802 132 226 154 039 124 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 887 41 266 41 057 39 733 39 723 39 645 39 575 39 550 39 456 25 020
Obeskattade reserver 0 760 10 487 19 587 17 562 17 463 16 433 10 855 9 578 0
Avsättningar (tkr) 1 580 1 242 1 629 1 663 2 008 1 769 1 932 1 726 5 237 1 438
Långfristiga skulder 30 065 30 065 0 0 0 4 791 14 791 39 791 59 791 59 791
Kortfristiga skulder 98 392 82 840 62 663 42 322 43 294 44 312 46 071 40 304 39 977 38 550
Skulder och eget kapital 165 924 156 173 115 836 103 305 102 587 107 980 118 802 132 226 154 039 124 799
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 170 1 421 1 630 1 247 1 521 908 1 272 1 185 1 417 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 248 0 214 - 356 -
Löner till övriga anställda 54 528 52 488 45 663 47 109 48 876 48 560 46 402 37 605 58 908 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 184 22 819 18 381 19 543 19 301 18 820 17 958 14 849 23 719 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 900 4 900 1 200 2 400 5 000 0
Omsättning 272 266 259 499 246 634 239 405 248 280 258 318 247 798 216 611 328 772 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 143 150 128 135 141 148 143 134 175 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 882 1 730 1 915 1 770 1 760 1 744 1 732 1 614 1 832 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 552 512 513 503 494 461 459 400 480 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 532 -9 207 4 115 3 683 6 653 14 986 15 660 8 512 40 065 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,71% 5,88% 2,59% -3,71% -3,89% 4,23% 14,51% -32,54% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,59% -6,98% 2,35% 1,48% 3,22% 10,30% 9,79% 3,67% 23,92% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,68% -4,20% 1,11% 0,64% 1,33% 4,31% 4,69% 2,24% 11,49% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,66% 26,67% 28,20% 27,47% 24,86% 24,56% 26,22% 24,23% 24,25% -
Rörelsekapital/omsättning 13,50% 16,28% 16,82% 22,00% 20,69% 21,09% 24,87% 39,26% 32,47% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,63% 26,80% 42,51% 53,25% 51,34% 48,63% 43,51% 35,96% 30,09% 20,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,52% 91,97% 107,69% 143,28% 138,03% 128,97% 142,00% 231,78% 238,05% 200,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...