Visa allt om Blombuketten i Lyran Aktiebolag
Visa allt om Blombuketten i Lyran Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 954 2 198 2 540 2 308 2 405 2 751 2 519 2 575 2 729 3 033
Övrig omsättning 72 164 62 162 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 106 83 88 33 84 172 171 194 173 142
Resultat efter finansnetto 106 83 89 29 129 388 171 203 177 147
Årets resultat 79 61 119 17 84 308 125 158 145 114
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 6 13 93 88 71 88
Omsättningstillgångar 406 729 786 712 844 872 630 571 512 547
Tillgångar 406 729 786 712 850 885 722 659 583 635
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 209 191 239 235 368 454 271 303 290 255
Obeskattade reserver 0 0 0 70 70 45 0 0 12 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 198 539 547 407 412 386 451 355 280 344
Skulder och eget kapital 406 729 786 712 850 885 722 659 583 635
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 299 290 335 379
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 631 764 706 580 658 275 246 233 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 253 268 260 229 261 226 225 255 285
Utdelning till aktieägare 70 60 110 115 150 170 125 158 145 110
Omsättning 2 026 2 362 2 602 2 470 2 405 2 751 2 519 2 575 2 729 3 033
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 977 1 099 1 270 1 154 1 203 1 376 1 260 1 288 1 365 1 517
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 392 456 536 521 452 521 475 440 429 480
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 106 83 88 39 91 179 179 217 200 169
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,10% -13,46% 10,05% -4,03% -12,58% 9,21% -2,17% -5,64% -10,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,11% 11,39% 11,32% 5,06% 15,41% 44,75% 25,07% 30,96% 30,70% 23,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,42% 3,78% 3,50% 1,56% 5,45% 14,39% 7,19% 7,92% 6,56% 4,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,41% 65,92% 64,45% 62,82% 63,78% 64,19% 65,26% 63,81% 64,09% 64,49%
Rörelsekapital/omsättning 10,64% 8,64% 9,41% 13,21% 17,96% 17,67% 7,11% 8,39% 8,50% 6,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,48% 26,20% 30,41% 40,67% 49,36% 55,05% 37,53% 45,98% 51,22% 44,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,47% 110,95% 116,45% 139,56% 172,09% 193,78% 110,86% 124,51% 136,79% 124,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...