Visa allt om Olle Westerholm & Söner Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Olle Westerholm & Söner Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 712 3 321 3 532 3 441 3 438 5 344 10 667 9 886 11 449 9 821
Övrig omsättning 1 046 1 036 1 025 1 142 1 041 3 077 1 752 126 1 435 285
Rörelseresultat (EBIT) 483 515 -73 -252 136 2 531 1 851 -274 1 790 -206
Resultat efter finansnetto 367 397 -180 -408 -32 2 354 2 194 -536 1 251 -388
Årets resultat 599 33 459 116 252 423 1 159 256 444 42
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 062 11 326 9 762 11 042 12 416 11 877 12 153 11 936 13 945 12 089
Omsättningstillgångar 3 380 3 170 3 257 2 638 1 892 2 962 4 125 2 107 2 461 1 619
Tillgångar 13 442 14 496 13 019 13 681 14 308 14 839 16 278 14 043 16 406 13 708
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 032 4 583 4 550 4 092 3 976 3 724 3 301 2 142 1 885 1 442
Obeskattade reserver 3 621 4 020 3 667 4 439 4 998 5 379 3 606 2 776 3 651 3 005
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 756 4 366 4 018 4 378 4 736 5 048 6 728 6 298 7 917 6 895
Kortfristiga skulder 1 032 1 526 784 773 598 689 2 643 2 826 2 953 2 367
Skulder och eget kapital 13 442 14 496 13 019 13 681 14 308 14 839 16 278 14 043 16 406 13 708
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 929 936 624 797 647
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 1 129 1 223 1 245 1 166 624 1 839 1 787 1 851 1 672
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 547 527 571 525 689 1 026 979 1 154 1 095
Utdelning till aktieägare 135 150 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 758 4 357 4 557 4 583 4 479 8 421 12 419 10 012 12 884 10 106
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 5 9 9 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 237 1 107 1 177 1 147 1 146 1 069 1 185 1 098 1 145 1 091
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 550 567 594 616 574 457 443 395 392 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 772 1 230 1 252 1 113 1 381 3 665 3 887 1 824 3 885 1 809
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,77% -5,97% 2,64% 0,09% -35,67% -49,90% 7,90% -13,65% 16,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,73% 3,65% -0,35% -1,65% 1,44% 17,83% 15,38% -1,53% 11,32% -0,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,50% 15,93% -1,27% -6,57% 5,99% 49,51% 23,46% -2,17% 16,22% -1,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,50% 65,28% 63,90% 60,74% 66,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 63,25% 49,50% 70,02% 54,20% 37,64% 42,53% 13,89% -7,27% -4,30% -7,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,45% 53,25% 56,92% 55,22% 53,53% 51,81% 36,61% 29,82% 27,51% 26,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 327,52% 207,73% 415,43% 341,27% 316,39% 429,90% 156,07% 74,56% 83,34% 68,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...