Visa allt om Lars G. Larsson's Servicetjänster Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 7 526 6 646 6 993 6 835 5 419 5 205 3 819 4 019 4 067 3 913
Övrig omsättning 568 503 620 311 0 0 715 94 1 97
Rörelseresultat (EBIT) 1 776 754 428 1 323 1 278 715 768 570 444 26
Resultat efter finansnetto 1 710 675 343 1 259 1 262 704 759 552 416 2
Årets resultat 1 241 666 333 804 888 780 216 463 276 200
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 261 5 331 6 148 6 270 3 576 2 017 2 166 1 456 1 970 1 393
Omsättningstillgångar 5 181 3 345 3 104 2 837 2 310 1 345 1 361 1 044 934 1 193
Tillgångar 9 442 8 676 9 252 9 108 5 885 3 363 3 527 2 499 2 904 2 586
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 725 3 484 3 318 2 985 2 182 1 494 1 344 1 328 1 065 988
Obeskattade reserver 976 831 1 006 1 094 885 757 1 054 575 620 560
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 2 588 3 176 3 902 1 236 150 538 259 555 385
Kortfristiga skulder 2 741 1 773 1 751 1 127 1 583 962 591 338 665 652
Skulder och eget kapital 9 442 8 676 9 252 9 108 5 885 3 363 3 527 2 499 2 904 2 586
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 380 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 995 964 560 488
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 362 404 373 318
Utdelning till aktieägare 0 0 500 0 0 200 200 200 200 200
Omsättning 8 094 7 149 7 613 7 146 5 419 5 205 4 534 4 113 4 068 4 010
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 882 1 662 1 748 1 709 1 806 1 301 955 1 005 1 017 1 304
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 435 385 336 392 373 343 344 330 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 943 1 894 1 821 2 446 1 942 1 590 1 683 1 193 1 341 1 346
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,24% -4,96% 2,31% 26,13% 4,11% 36,29% -4,98% -1,18% 3,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,81% 8,69% 4,63% 14,53% 21,72% 21,26% 21,77% 22,81% 15,29% 1,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,60% 11,35% 6,12% 19,36% 23,58% 13,74% 20,11% 14,18% 10,92% 0,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,20% 65,32% 63,31% 70,96% 74,24% 76,27% 81,04% 81,81% 84,12% 80,63%
Rörelsekapital/omsättning 32,42% 23,65% 19,35% 25,02% 13,42% 7,36% 20,16% 17,57% 6,61% 13,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,11% 47,63% 44,34% 42,14% 48,81% 61,98% 61,42% 71,09% 53,33% 54,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,02% 188,66% 177,27% 251,73% 145,93% 139,81% 230,29% 308,88% 140,45% 182,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!