Visa allt om Ekolsund Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Ekolsund Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 285 2 618 2 032 1 136 917 496 3 556 4 333 5 196 4 827
Övrig omsättning - 97 33 - - 1 1 364 - 55 -
Rörelseresultat (EBIT) 347 348 -51 -113 -11 23 1 034 219 232 920
Resultat efter finansnetto 346 387 -58 -92 14 38 1 105 206 316 946
Årets resultat 355 226 39 92 63 61 631 132 228 562
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 382 195 507 538 799 666 0 374 534 34
Omsättningstillgångar 1 473 2 626 2 232 2 017 1 810 1 808 3 221 1 635 1 750 2 662
Tillgångar 2 855 2 820 2 739 2 555 2 609 2 475 3 221 2 009 2 284 2 696
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 206 1 977 1 851 1 811 1 719 1 656 1 596 965 1 133 1 255
Obeskattade reserver 325 437 340 450 670 745 795 530 530 538
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 106 168 54 103 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 324 301 381 240 116 73 831 514 621 903
Skulder och eget kapital 2 855 2 820 2 739 2 555 2 609 2 475 3 221 2 009 2 284 2 696
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 325 331 298 279 261 190 892 533 679 430
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 384 - - -
Löner till övriga anställda 224 214 281 0 0 0 484 634 795 644
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 196 200 206 111 97 28 565 504 572 402
Utdelning till aktieägare 125 125 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 285 2 715 2 065 1 136 917 497 4 920 4 333 5 251 4 827
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 143 1 309 1 016 1 136 917 496 889 1 083 1 299 1 207
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 378 378 402 406 377 104 487 421 513 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 439 628 229 147 136 190 1 223 379 383 988
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,72% 28,84% 78,87% 23,88% 84,88% -86,05% -17,93% -16,61% 7,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,26% 13,97% -1,64% -3,37% 0,77% 1,58% 34,28% 12,64% 14,10% 35,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,32% 15,05% -2,21% -7,57% 2,18% 7,86% 31,05% 5,86% 6,20% 19,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,52% 61,12% 65,06% 62,85% 69,90% 90,73% 69,49% 65,52% 66,32% 63,27%
Rörelsekapital/omsättning 50,28% 88,81% 91,09% 156,43% 184,73% 349,80% 67,21% 25,87% 21,73% 36,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,15% 82,19% 77,26% 83,86% 84,81% 89,09% 67,74% 67,03% 66,31% 60,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 454,63% 872,43% 585,83% 840,42% 1 560,34% 2 476,71% 387,61% 266,93% 244,28% 277,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...