Visa allt om Bengt Marklunds Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Bengt Marklunds Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 635 1 596 1 583 1 519 1 434 1 659 1 527 1 491 1 460 1 631
Övrig omsättning - - - - 143 - - - 308 3
Rörelseresultat (EBIT) 22 -22 -284 -151 72 101 216 284 417 388
Resultat efter finansnetto 22 -21 -278 -151 108 104 211 273 392 402
Årets resultat 120 11 2 3 2 3 68 90 12 215
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 946 1 193 1 439 1 717 1 701 1 668 1 900 2 131 467
Omsättningstillgångar 1 661 1 350 1 017 1 205 1 032 1 079 1 234 1 199 894 1 244
Tillgångar 2 361 2 296 2 210 2 644 2 750 2 780 2 902 3 099 3 025 1 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 053 933 922 920 916 914 911 916 825 813
Obeskattade reserver 506 639 675 958 1 116 1 013 917 802 655 285
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 607 593 590 0 0 32 217 603 788 0
Kortfristiga skulder 195 131 23 766 717 821 856 778 756 613
Skulder och eget kapital 2 361 2 296 2 210 2 644 2 750 2 780 2 902 3 099 3 025 1 711
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 272 279 282 281 289 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 380 278 275 281 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 88 87 86 101 102 106 107 103 111 109
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0
Omsättning 1 635 1 596 1 583 1 519 1 577 1 659 1 527 1 491 1 768 1 634
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 635 1 596 1 583 1 519 - 1 659 1 527 1 491 1 460 1 631
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 402 389 385 398 - 398 402 396 414 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 268 224 -38 128 356 358 448 516 649 428
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,44% 0,82% 4,21% 5,93% -13,56% 8,64% 2,41% 2,12% -10,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,97% -0,83% -12,53% -5,67% 4,22% 4,35% 7,96% 9,84% 15,17% 23,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,41% -1,19% -17,50% -9,87% 8,09% 7,29% 15,13% 20,46% 31,44% 24,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,95% 45,30% 28,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 89,66% 76,38% 62,79% 28,90% 21,97% 15,55% 24,75% 28,24% 9,45% 38,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,32% 62,34% 65,54% 63,06% 63,22% 59,73% 54,68% 48,63% 42,86% 59,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 851,79% 1 030,53% 4 421,74% 157,31% 143,93% 131,43% 144,16% 154,11% 118,25% 202,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...