Visa allt om Östergötlands Ullspinneri Aktiebolag
Visa allt om Östergötlands Ullspinneri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 963 2 065 1 655 1 949 2 167 2 079 1 529 1 723 1 879 2 114
Övrig omsättning - 4 3 55 1 6 80 - 11 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 6 -309 31 243 -5 3 112 219 206
Resultat efter finansnetto 9 18 57 12 220 -9 2 111 223 207
Årets resultat 7 16 57 12 220 -9 2 111 223 207
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 637 634 525 1 177 1 224 1 292 642 622 547 197
Omsättningstillgångar 1 219 1 143 1 673 1 098 1 127 1 083 837 796 744 882
Tillgångar 1 857 1 778 2 198 2 275 2 350 2 374 1 479 1 417 1 292 1 079
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 054 1 046 1 031 974 962 742 751 749 638 615
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 543 543 543 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 804 731 1 168 758 845 1 089 728 668 654 464
Skulder och eget kapital 1 857 1 778 2 198 2 275 2 350 2 374 1 479 1 417 1 292 1 079
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 72 138 207 208 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 356 555 654 512 245 182 147 173 175 169
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 84 161 190 169 100 111 131 164 162 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 963 2 069 1 658 2 004 2 168 2 085 1 609 1 723 1 890 2 114
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 654 688 552 650 722 693 510 574 626 705
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 151 249 281 231 123 121 139 185 182 170
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 54 -261 79 305 67 75 180 280 251
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,94% 24,77% -15,08% -10,06% 4,23% 35,97% -11,26% -8,30% -11,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,48% 1,07% 3,55% 1,36% 10,38% -0,21% 0,20% 7,90% 17,34% 19,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,46% 0,92% 4,71% 1,59% 11,26% -0,24% 0,20% 6,50% 11,92% 9,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,86% 63,63% 58,61% 69,42% 73,70% 62,05% 63,70% 66,16% 75,63% 61,68%
Rörelsekapital/omsättning 21,14% 19,95% 30,51% 17,44% 13,01% -0,29% 7,13% 7,43% 4,79% 19,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,76% 58,83% 46,91% 42,81% 40,94% 31,26% 50,78% 52,86% 49,38% 57,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,86% 59,64% 88,27% 80,47% 80,12% 34,99% 35,58% 35,63% 49,08% 96,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...