Visa allt om Gårdfeldts Kyl AB
Visa allt om Gårdfeldts Kyl AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 42 237 45 829 39 155 36 802 44 203 29 184 28 766 27 891 24 964 30 260
Övrig omsättning 76 14 87 118 19 104 94 73 162 147
Rörelseresultat (EBIT) 1 227 2 153 2 458 1 893 1 998 1 719 890 1 029 -738 1 638
Resultat efter finansnetto 1 199 2 239 2 427 1 863 2 012 1 608 740 945 -828 1 602
Årets resultat 1 081 1 696 1 089 1 403 1 052 739 251 671 54 1 229
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 985 754 593 616 754 684 724 969 996 1 065
Omsättningstillgångar 11 932 12 074 10 853 10 100 10 266 12 068 6 424 5 966 7 684 7 917
Tillgångar 12 917 12 828 11 446 10 717 11 020 12 753 7 148 6 935 8 680 8 982
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 274 3 893 3 397 3 558 3 023 2 547 2 308 2 057 2 069 2 882
Obeskattade reserver 2 166 2 457 2 483 1 883 1 899 1 484 970 711 694 1 719
Avsättningar (tkr) 500 714 539 530 346 464 174 119 293 146
Långfristiga skulder 0 0 0 0 483 0 0 0 1 396 666
Kortfristiga skulder 6 975 5 764 5 026 4 745 5 269 8 257 3 696 4 048 4 229 3 568
Skulder och eget kapital 12 917 12 828 11 446 10 717 11 020 12 753 7 148 6 935 8 680 8 982
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 196 1 169 1 061 1 043 1 052 1 548 1 662 1 628 1 063
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 7 781 7 023 6 951 6 297 5 724 4 936 4 963 5 158 3 038
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 3 839 3 485 3 520 3 113 2 819 2 736 2 891 2 886 1 812
Utdelning till aktieägare 1 070 1 700 1 200 1 250 0 0 500 0 0 500
Omsättning 42 313 45 843 39 242 36 920 44 222 29 288 28 860 27 964 25 126 30 407
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 21 19 19 18 18 18 18 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 920 2 182 2 061 1 937 2 456 1 621 1 598 1 550 1 314 1 593
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 652 669 663 654 614 553 522 538 531 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 390 2 308 2 643 2 026 2 129 1 848 1 073 1 194 -485 1 798
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,84% 17,05% 6,39% -16,74% 51,46% 1,45% 3,14% 11,72% -17,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,50% 17,72% 21,48% 17,75% 18,48% 13,53% 12,47% 14,87% -8,13% 18,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,91% 4,96% 6,28% 5,17% 4,61% 5,91% 3,10% 3,70% -2,83% 5,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,43% 47,07% 52,45% 53,64% 48,44% 48,37% 53,09% 56,09% 51,42% 53,12%
Rörelsekapital/omsättning 11,74% 13,77% 14,88% 14,55% 11,30% 13,06% 9,48% 6,88% 13,84% 14,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,43% 45,29% 46,60% 46,90% 40,13% 28,55% 42,29% 37,22% 29,59% 45,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,37% 178,59% 183,27% 175,93% 158,11% 124,16% 121,59% 101,61% 134,29% 190,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...