Visa allt om Marklund & Son Holding AB
Visa allt om Marklund & Son Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 378 24 254 23 186 22 564 20 613 17 771 17 103 16 019 16 036 12 930
Övrig omsättning 220 218 628 525 528 898 436 358 100 262
Rörelseresultat (EBIT) -606 -487 703 1 676 762 557 810 791 879 890
Resultat efter finansnetto -699 -660 555 1 413 214 307 670 656 461 710
Årets resultat 77 1 174 183 4 12 407 436 164 518
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 463 14 080 14 863 14 769 13 442 12 896 11 427 10 451 11 408 10 710
Omsättningstillgångar 4 989 7 473 7 300 7 959 7 103 8 056 8 065 7 602 7 104 6 277
Tillgångar 16 452 21 553 22 163 22 728 20 545 20 953 19 492 18 053 18 512 16 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 043 3 967 4 066 4 191 4 008 4 254 4 493 4 087 3 770 3 696
Obeskattade reserver 6 057 6 860 7 532 7 192 6 025 5 937 5 677 5 582 5 531 5 354
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 234 3 596 3 889 4 736 4 643 5 116 4 828 3 958 4 758 3 894
Kortfristiga skulder 4 119 7 131 6 676 6 608 5 868 5 645 4 495 4 426 4 453 4 042
Skulder och eget kapital 16 452 21 553 22 163 22 728 20 545 20 953 19 492 18 053 18 512 16 986
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 384 332 336 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 8 003 7 576 7 022 6 511 5 792 4 664 4 677 4 443 3 625
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 2 869 2 672 2 596 2 320 2 072 1 853 1 972 1 923 1 667
Utdelning till aktieägare 0 0 100 300 0 250 250 0 120 90
Omsättning 19 598 24 472 23 814 23 089 21 141 18 669 17 539 16 377 16 136 13 192
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 25 24 23 23 22 19 18 18 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 718 970 966 981 896 808 900 890 891 808
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 442 435 425 393 364 372 398 383 364
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 152 2 295 3 453 4 222 3 431 3 550 3 743 3 619 3 645 3 033
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,10% 4,61% 2,76% 9,46% 15,99% 3,91% 6,77% -0,11% 24,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,67% -2,25% 3,51% 8,60% 3,71% 2,88% 4,21% 4,44% 4,75% 5,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,12% -2,00% 3,36% 8,66% 3,70% 3,39% 4,79% 5,01% 5,48% 7,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,49% 1,41% 2,69% 5,99% 5,99% 13,57% 20,87% 19,83% 16,53% 17,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,29% 43,23% 44,85% 43,12% 41,12% 41,19% 44,52% 45,43% 41,88% 44,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 121,12% 104,80% 109,35% 120,44% 121,05% 142,71% 179,42% 171,76% 159,53% 155,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...