Visa allt om Holmsunds Däck Janne Aktiebolag
Visa allt om Holmsunds Däck Janne Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 777 6 190 6 087 6 212 7 689 7 629 7 187 6 441 6 673 6 831
Övrig omsättning 60 - - - - 68 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 413 66 120 74 775 879 190 172 112 250
Resultat efter finansnetto 408 61 112 66 759 849 158 121 18 181
Årets resultat 172 28 98 68 450 484 104 60 23 108
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 883 460 447 461 494 535 615 702 537 542
Omsättningstillgångar 2 717 2 810 2 651 3 040 3 138 3 470 2 313 2 377 2 490 3 126
Tillgångar 3 600 3 270 3 098 3 501 3 632 4 006 2 928 3 079 3 027 3 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 136 1 964 1 936 1 888 1 820 1 370 887 797 737 714
Obeskattade reserver 771 587 575 594 623 479 292 285 251 271
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 0 0 40 94 148 202 256 310 414
Kortfristiga skulder 443 718 586 979 1 096 2 008 1 548 1 741 1 729 2 270
Skulder och eget kapital 3 600 3 270 3 098 3 501 3 632 4 006 2 928 3 079 3 027 3 669
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 312 312 312 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 096 1 228 1 155 979 1 011 727 552 569 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 513 497 491 453 494 493 384 396 415
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 0 0 0 15 0 0
Omsättning 5 837 6 190 6 087 6 212 7 689 7 697 7 187 6 441 6 673 6 831
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 926 2 063 1 522 1 553 1 922 1 907 1 797 2 147 2 224 2 277
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 550 436 421 365 384 387 426 432 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 490 112 170 124 834 959 278 282 255 386
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,67% 1,69% -2,01% -19,21% 0,79% 6,15% 11,58% -3,48% -2,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,47% 2,02% 3,91% 2,26% 21,37% 21,97% 6,80% 5,59% 3,70% 6,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,15% 1,07% 1,99% 1,27% 10,09% 11,53% 2,77% 2,67% 1,68% 3,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,26% 44,60% 48,14% 46,83% 45,82% 45,08% 40,48% 38,41% 39,23% 39,85%
Rörelsekapital/omsättning 39,36% 33,80% 33,92% 33,18% 26,56% 19,16% 10,64% 9,87% 11,40% 12,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,04% 74,06% 76,97% 67,16% 62,75% 43,01% 37,64% 32,71% 30,32% 24,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 225,51% 156,41% 153,75% 133,71% 123,91% 76,94% 57,75% 53,70% 75,71% 66,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...