Visa allt om H. Andersson Maskingrävning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 248 217 1 722 3 204 2 743 2 194 2 494 3 325 2 863 2 587
Övrig omsättning 100 0 41 0 0 6 105 0 218 6
Rörelseresultat (EBIT) -29 -245 4 374 37 -630 -61 503 630 43
Resultat efter finansnetto -15 -236 5 369 24 -666 -82 519 584 8
Årets resultat 47 7 288 358 81 218 14 316 25 14
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 517 604 692 2 257 3 407 3 931 3 446 3 751 4 173 2 997
Omsättningstillgångar 1 385 1 419 2 338 1 333 220 233 444 899 398 1 061
Tillgångar 1 902 2 024 3 029 3 591 3 627 4 164 3 890 4 650 4 571 4 057
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 416 1 469 1 561 1 374 1 016 935 717 803 599 824
Obeskattade reserver 360 432 675 1 038 1 128 1 206 2 152 2 251 2 141 1 591
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 519 768 1 247 330 732 1 134 674
Kortfristiga skulder 126 123 793 660 715 776 691 864 696 968
Skulder och eget kapital 1 902 2 024 3 029 3 591 3 627 4 164 3 890 4 650 4 571 4 057
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 745 686 683 688 648 347
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 323 306 306 295 278 272
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 0 0 0 100 50 50
Omsättning 348 217 1 763 3 204 2 743 2 200 2 599 3 325 3 081 2 593
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 248 217 1 722 1 602 1 372 1 097 1 247 1 663 1 432 1 294
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 105 164 473 515 549 502 503 513 478 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 58 -158 76 778 698 -270 567 1 090 1 036 529
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,29% -87,40% -46,25% 16,81% 25,02% -12,03% -24,99% 16,14% 10,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,79% -11,61% 0,43% 10,64% 1,32% -14,91% -1,34% 12,34% 13,96% 1,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,05% -108,29% 0,75% 11,92% 1,75% -28,30% -2,09% 17,26% 22,28% 1,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 55,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 507,66% 597,24% 89,72% 21,00% -18,05% -24,75% -9,90% 1,05% -10,41% 3,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,21% 89,23% 68,92% 60,81% 52,27% 45,05% 61,58% 52,95% 47,62% 49,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 099,21% 1 153,66% 294,83% 201,97% 30,77% 30,03% 64,25% 104,05% 57,18% 109,61%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...