Visa allt om Fregus Aktiebolag
Visa allt om Fregus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 107 2 660 2 439 2 621 2 284 2 276 571 577 926 913
Övrig omsättning 13 281 366 373 311 392 1 537 330 353 361
Rörelseresultat (EBIT) 371 528 511 733 120 427 381 134 321 267
Resultat efter finansnetto 394 533 502 718 114 328 370 305 546 294
Årets resultat 111 270 318 310 22 192 65 142 320 157
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 448 1 745 1 982 2 285 2 619 1 294 2 625 1 284 697 375
Omsättningstillgångar 1 980 3 290 2 829 2 667 2 268 1 732 1 236 1 446 1 624 1 421
Tillgångar 3 428 5 035 4 811 4 952 4 887 3 026 3 861 2 730 2 321 1 796
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 085 1 473 1 203 1 485 1 175 1 153 961 1 023 1 002 781
Obeskattade reserver 1 934 1 683 1 498 1 405 1 087 1 006 959 681 571 453
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 192 520 1 177 1 506 0 900 0 0 0
Kortfristiga skulder 410 1 687 1 590 885 1 119 867 1 041 1 026 749 562
Skulder och eget kapital 3 428 5 035 4 811 4 952 4 887 3 026 3 861 2 730 2 321 1 796
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 460 336 280 280 220
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 100 -
Löner till övriga anställda - 526 390 373 354 41 19 7 12 14
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 267 226 205 139 132 126 104 113 93
Utdelning till aktieägare 160 500 0 300 0 0 128 128 120 100
Omsättning 2 120 2 941 2 805 2 994 2 595 2 668 2 108 907 1 279 1 274
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 054 1 330 1 220 1 311 1 142 759 286 289 463 457
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 192 397 308 290 247 208 253 194 207 167
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 658 875 849 1 066 355 798 602 183 376 325
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,79% 9,06% -6,94% 14,75% 0,35% 298,60% -1,04% -37,69% 1,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,67% 10,76% 10,93% 15,31% 3,23% 14,94% 10,80% 12,27% 24,56% 17,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,98% 20,38% 21,57% 28,92% 6,92% 19,86% 73,03% 58,06% 61,56% 33,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,05% 99,81% 97,87% 97,67% 95,75% 99,34% 98,60% 100,00% 81,64% 62,21%
Rörelsekapital/omsättning 74,51% 60,26% 50,80% 67,99% 50,31% 38,01% 34,15% 72,79% 94,49% 94,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,66% 55,33% 49,29% 52,12% 40,44% 62,60% 43,20% 55,86% 60,88% 61,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 482,93% 194,78% 177,67% 300,23% 200,54% 197,00% 117,68% 140,94% 216,82% 252,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...