Visa allt om Stema Specialtryck Aktiebolag
Visa allt om Stema Specialtryck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 60 632 51 013 51 084 44 172 34 311 32 134 29 469 35 705 29 494 34 299
Övrig omsättning - 902 - - - - 7 298 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 765 3 652 3 290 1 782 1 098 -820 6 486 2 749 -256 3 239
Resultat efter finansnetto 2 655 3 578 3 229 1 712 1 036 -891 6 545 3 010 -564 3 370
Årets resultat 2 217 1 496 1 835 1 011 536 -55 4 297 2 451 -448 2 184
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 787 17 145 12 591 13 592 10 440 12 740 13 957 10 774 12 031 12 623
Omsättningstillgångar 13 038 11 230 14 030 10 986 8 955 6 422 4 306 10 626 6 500 6 371
Tillgångar 41 825 28 375 26 621 24 579 19 395 19 163 18 263 21 400 18 531 18 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 883 6 617 8 121 8 286 7 975 7 439 5 244 7 947 5 496 7 444
Obeskattade reserver 6 364 6 473 4 755 3 901 3 504 3 186 3 986 3 286 3 598 3 598
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 019 3 204 1 098 1 982 461 830 1 199 1 500 2 275 875
Kortfristiga skulder 19 559 12 080 12 647 10 410 7 455 7 707 7 834 8 668 7 161 7 077
Skulder och eget kapital 41 825 28 375 26 621 24 579 19 395 19 163 18 263 21 400 18 531 18 994
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 2 298 2 155 1 975 1 112 1 083 960 1 146
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 15 168 13 714 13 610 9 306 7 163 7 121 7 788 9 566 8 368 8 903
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 631 5 962 5 625 4 885 4 340 4 185 3 407 3 953 3 603 3 940
Utdelning till aktieägare 0 3 000 3 000 2 000 700 0 0 2 000 0 1 500
Omsättning 60 632 51 915 51 084 44 172 34 311 32 134 36 767 35 705 29 494 34 299
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 39 38 32 26 26 28 32 34 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 479 1 308 1 344 1 380 1 320 1 236 1 052 1 116 867 1 106
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 507 505 506 515 525 511 440 456 380 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 022 6 424 6 375 4 563 3 814 2 169 9 140 5 155 2 049 5 149
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,86% -0,14% 15,65% 28,74% 6,77% 9,04% -17,47% 21,06% -14,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,61% 12,87% 12,36% 7,26% 5,68% -4,27% 36,32% 14,34% -2,45% 18,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,56% 7,16% 6,44% 4,04% 3,21% -2,55% 22,51% 8,59% -1,54% 10,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,72% 19,54% 20,57% 18,96% 21,63% 16,79% 12,65% 18,48% 11,94% 22,52%
Rörelsekapital/omsättning -10,76% -1,67% 2,71% 1,30% 4,37% -4,00% -11,97% 5,48% -2,24% -2,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,06% 41,11% 44,44% 46,09% 54,43% 51,07% 44,80% 48,45% 43,64% 52,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,59% 82,33% 99,64% 89,84% 102,32% 67,55% 42,62% 103,59% 65,30% 60,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...